STATUT

Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Nr 0/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r

Rozdział I - Postanowienia ogólne


§ 1.
Stowarzyszenie „Zakład Doskonalenia Zawodowego” w Poznaniu, zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość Zakład samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 2.
Siedzibą władz Zakładu jest miasto Poznań.

§ 3.
Terenem działalności Zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Zakład może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych Zakład jest członkiem założycielem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zwanego dalej „Związkiem”

§ 5.
Zakład posiada swoje godło, którego graficznym wyrazem jest stylizowane koło zębate oparte na otwartej książce, w środku koła napis „ZDZ”.

§ 6.
Zakład używa pieczęci okrągłej z godłem Zakładu pośrodku oraz napisem w otoku „Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu”

Rozdział II - Cele i środki działania§ 7.
Celem Zakładu jest prowadzenie działalności oświatowej i wspomaganie systemu oświaty poprzez udział w realizacji programu edukacji narodowej – w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych, jak również działalność w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji. Cel powyższy Zakład realizuje poprzez : współdziałanie i współpracę z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami organizacjami oświatowymi, naukowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz innymi jednostkami, w tym wykonywanie działalności na współpracę i współdziałanie z Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie kształcenia i szkolenia młodzieży, działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy z instytucjami europejskimi, partnerami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi poprzez realizację programów wspólnotowych i bilateralnych, działania na rzecz młodzieży, absolwentów i kobiet oraz grup marginalizowanych.

§ 8.
Przedmiotem działania Zakładu jest: prowadzenie działalności w zakresie edukacji poprzez gimnazja, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, działalność wspomagająca edukację, działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej badanie rynku i opinii publicznej, w zakresie działalności warsztatów szkoleniowych: obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych, produkcja pojemników metalowych, produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, produkcja pozostałych pomp i sprężarek. oraz działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 9.
Zakład prowadzi działalność oświatową – gospodarczą na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV - Władze zakładu

Rozdział V - Majątek i fundusze Zakładu§ 31.
Majątek i fundusze Zakładu stanowią : wpływy ze składek członkowskich, dochody z działalności, wpływy z darowizn, spadków i zapisów, nieodpłatne świadczenia członków wspierających, nieruchomości i ruchomości, inne Zakład jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność „non profit” a uzyskany zysk przeznaczany jest w całości na cele statutowe.

§ 32.
Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na potrzeby statutowe.

§ 33.
Oświadczenia w sprawach majątkowych Zakładu składają dwie osoby – Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz Główny Księgowy lub jego zastępca.

Rozdział VI - Zmiana Statutu Zakładu

Rozdział VII - Rozwiązanie Zakładu

Tekst jednolity obejmuje : Statut uchwalony 23.01.1984 r. i zmiany : 29.03.1990 r.; 12.04.1996 r.; 8.04.1998 r.; 14.04.1999 r.; 16.04.2002 r.; 16.04.2003 r.; 15.04.2004 r.; 12.04.2006 r.; 10.04.2008 r.; 16.04.2009 r.

Protokolant Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Rady Zakładu