Organizator

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań