PROJEKTY

Nowa perspektywa UE 2021-2027

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego możliwości ubiegania się o środki z różnego rodzaju funduszy przeznaczonych na rozwój oświaty.

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy ZREALIZOWAĆ TWOJ PROJEKT.

Nowa perspektywa finansowania UE 2021-2027

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wspomagamy ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Zakład Doskonalenia Zawodowego wykorzystując swój potencjał realizuje projekty przyczyniające się zwiększania kompetencji i kwalifikacji różnych grup społecznych i zawodowych w Wielkopolsce i nie tylko.

W ramach współpracy oferujemy Państwu swoje usługi jako lider, partner lub podwykonawca projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje:

 • realizację projektów w ramach wszystkich priorytetów regionalnych
 • realizację projektów w ramach komponentów centralnych
 • zrealizowaliśmy ponad 70 projektów własnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • przeszkoliliśmy ponad 20 000 osób w ramach projektów własnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • wszystkie projekty zrealizowane zgodnie z założeniami

NEWTONEM BYĆ

„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”, RPWP.08.01.02-30-0172/17

ZOBACZ WIĘCEJ

„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”, RPWP.08.01.02-30-0172/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Partner – Gmina i Miasto Tuliszków plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków

Termin realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31
Wkład Unii Europejskiej: 354 471,25 PLN
Wartość projektu: 417 025,00 PLN

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”, Nr: RPWP.08.01.02-30-0171/17
ZOBACZ WIĘCEJ

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”,
Nr:  RPWP.08.01.02-30-0171/17
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Partner – Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Okres realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31

Wkład Unii Europejskiej: 227 959,37 PLN
Wartość projektu: 268 187,50 PLN

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ

„Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” – Akademia Menadżera 2 – Nr: WND_ POWR.02.01.00-00-AM19/20
ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt: „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” (Makroregion 5) nr: WND_ POWR.02.01.00-00-AM19/20

realizowany w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Okres realizacji: 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.

Zakres  wsparcia:
Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:

- opracowania analizy potrzeb rozwojowych,

- usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Maksymalna kwota wsparcia (dofinansowania) wynikająca z projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę wynosi: 100 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na realizację usług rozwojowych Pracownika przedsiębiorstwa wynosi max. 7 500,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 15 931 476,40 PLN
Wartość projektu: 19 241 771,22 PLN

Planowany efekty:

Wzrost jakości zarządzania, w tym zarządzania kapitałem ludzkim w 342 MMŚP
(spośród 380 objętych wsparcie) z terenu Makroregionu nr 5 (woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) przez zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania u 1602 (spośród 1780 objętych wsparciem) właścicieli, osób z kadry kierowniczej lub pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego MMŚP wynikające z ich udziału w usługach rozwojowych zgodnie z analizą potrzeb rozwojowych MMŚP w terminie od 01.07.2020 r. do 30.11.2023 r.

Biuro projektu:

Metalowa 4, 60-118 Poznań,

tel.  + 48 507 081 240,+48 507 077 758, +48 603 138 382

e-mail: anna.turecka@zdz.poznan.pl,magdalena.konieczna@zdz.poznan.pl, malgorzata.kaniewska@zdz.poznan.pl

czynne w godzinach 8.00-14.00

Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Operatora:

http://akademiamenadzeramsp.pl/

AKADEMIA MALUCHA

„Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie” Nr: RPWP.06.04.01-30-056/19
ZOBACZ WIĘCEJ

Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie” Nr: RPWP.06.04.01-30-056/19, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Termin realizacji: 2020-05-01 – 2021-11-29

Wkład Unii Europejskiej: 746 498,22 PLN

Wartość projektu: 878 233,20 PLN

Cel projektu/Planowany efekt: Umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom w tym 13 bezrobotnym lub biernym zawodowo w tym 22 kobietom z terenu m. Konin i powiatu konińskiego pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w formie klubu dziecięcego „Akademia Malucha” w Koninie
w okresie od 01.05.2020 r. do 29.11.2021 r.

Grupa docelowa:

Osoby z województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z miasta Konin i powiatu konińskiego:
25 osób (nie mniej niż 22 K) doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 10 osób bezrobotnych, 3 osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, w tym 12 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 7 osób z ww. będzie pochodziło z terenów wiejskich.

Zakres  wsparcia

W ramach projektu zaplanowano:

– dostosowanie pomieszczeń i placu zabaw do utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– wyszkolenie 5 opiekunów dla nowo utworzonego klubu dziecięcego,

– bieżące funkcjonowanie nowo powstałych 25 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w tym wyżywienie i ubezpieczenie

-opracowanie IPD oraz szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,

– 3 miesięczne staże dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,

– wsparcie społeczne i pośrednictwo pracy dla opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha.

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
tel. 61 868 54 17 w. 146

PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY

Centrum Kształcenia w Koninie,
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,

tel. 63 24 20 896 w. 313 lub 322

Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOŚĆ

„Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”. Nr: RPWP.08.02.00-30-0317/18,

ANGIELSKI PERFECT III

ZOBACZ WIĘCEJ

Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”.
Nr: RPWP.08.02.00-30-0317/18
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe –współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:
– 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIG
– egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Planowany efekt:

Wzrost kwalifikacji w ramach TIK u co najmniej 90%, tj 279 (w tym 154 kobiety) uczestników projektu z grupy docelowej) tj.310 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (głownie po 24 roku życia) z terenu Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osób po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 pracujących, 10 bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, poprzez potwierdzenie nabytych w trakcie szkolenia kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B. odpowiednim certyfikatem zewnętrznym (np. KCA) w terminie do 31.08.2021r.

Wkład Unii Europejskiej: 401 518,75 PLN
Wartość projektu: 472 375 PLN

„Angielski PERFECT III. Szkolenia językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej z Wielkopolski”, Nr: RPWP.08.02.00-30-0318/18,
ZOBACZ WIĘCEJ

Angielski PERFECT III. Szkolenia językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej z Wielkopolski”, Nr: RPWP.08.02.00-30-0318/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:

– 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego (+ podręcznik) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników
– Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji językowych zgodny z ESOKJ na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 – w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Planowany efekt:

Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych z zakresu języka angielskiego u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.310 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie po 24 roku życia) z Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji językowych w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, 62 osoby

z obszarów wiejskich poprzez objęcie szkoleniem językowym kończącym się egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOK 100% uczestników projektu tj. 310 osób i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego – zdaniem egzaminu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej uczestników projektu tj. 279 osób ogółem, w tym 153 Kobiety, 210 osób 25+, 84 osoby 50+, 106 osób o niskich kwalifikacjach, 140 osób z miast średnich, 270 osób pracujących, 9 osób bezrobotnych, 14 osób niepełnosprawnych, 56 osób z obszarów wiejskich do 31.08.2021 r.

Wkład Unii Europejskiej: 397 201,92 PLN
Wartość projektu: 467 296,38 PLN

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH

„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego – EDYCJA II” nr RPWP.06.05.00-30-0071/18
ZOBACZ WIĘCEJ

Strona projektu i aktualne informacje:

http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl/

SIŁA WIEDZY SIŁA KOMPETENCJI

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie nr RPWP.08.01.02-30-0178/17
ZOBACZ WIĘCEJ

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie nr RPWP.08.01.02-30-0178/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01-2021-03-31

Zakres  wsparcia:
– realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
– doskonalenia umiejętności nauczycieli,
– doposażenie  pracowni przedmiotowych
– wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 216 704,84 PLN
Wartość projektu: 254 946,88 PLN

Planowany efekty:

Wyrównanie szans edukacyjnych 90 uczniów Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego funkcjonującej w Gnieźnie (Wlkp.) w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn w tym co najmniej 6 uczniów (4K,2M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.:
– realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami,
– doskonalenia umiejętności 5 nauczycieli
– doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w terminie do 31.07.2020 r.

TYTANI WIEDZY

TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie RPWP.08.01.02-30-0174/17
ZOBACZ WIĘCEJ

TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie
RPWP.08.01.02-30-0174/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01 – 2020-10-29

Zakres  wsparcia:

 • realizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi  potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności nauczycieli,
 • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej
 • doposażenie pracowni przedmiotowych
 • wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 274 796,50 PLN
Wartość projektu: 323 290,00 PLN

Planowany efekty:
Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów młodszych w tym co najmniej 103 kobiet w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Osieczna – województwo wielkopolskie poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.:

 • realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności 9 nauczycieli
 • doposażenie 6 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu gminy Osieczna

S.O.S WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących, nr PRLB.07.03.00-08-0029/17,
ZOBACZ WIĘCEJ

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących, nr PRLB.07.03.00-08-0029/17, realizowany w ramach REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: od 2018-03-01 do 2019-08-31

Zakres  wsparcia:

 • aktywizacja społeczna 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmuje: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
 • aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmuje: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, pracy, kursy zawodowe

Dofinansowanie: 2 149 628,46 PLN
Wartość projektu: 2 262 766,80 PLN

Planowany efekt:
Integracja społeczno-zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270  osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów województwa lubuskiego, poprzez kompleksowy program reintegracji opracowany na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb obejmujący:
– aktywizację społeczną 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmującą:
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
– aktywizację zawodową 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmującą: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże w terminie do 31.08.2019r.

OMNIBUS

„OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16
ZOBACZ WIĘCEJ

„OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: od 2017-06-01 do 2020-11-30

Zakres  wsparcia:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
 • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 1 212 656,40
Wartość projektu: 1 346 156,40

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 890 uczniów w tym co najmniej 404 Kobiet w tym co najmniej 20 niepełnosprawnych z 9 Gimnazjów z terenu powiatu M. Kalisz, pow. kaliskiego i pow. ostrzeszowskiego  poprzez kompleksowe wsparcie uczestników tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze spec. potrzebami oraz doskonalenia umiejętności 45 nauczycieli i doposażenie 18 pracowni przedmiotowych w 9 gimnazjacj z terenu WLKP w terminie do 31.05.2020.

Z WIEDZĄ ZA PAN BRAT

„Z widzą za pan brat. Kompleksowy system wsparcia dwóch Liceów ogólnokształcących z powiatu rawickiego.” RPWP.08.01.02-30-0172/16
ZOBACZ WIĘCEJ

„Z wiedzą za pan brat. Kompleksowy system wsparcia dwóch Liceów ogólnokształcących z powiatu rawickiego.” RPWP.08.01.02-30-0172/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 2017-09-01 – 2018-08-31

Zakres wsparcia:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
 • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 210 623,40
Wartość projektu: 227 123,40

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 110 uczniów, w tym co najmniej 58 kobiet, w tym co najmniej 3 niepełnosprawnych z dwóch LO z terenu pow. rawickiego poprzez kompleksowe wsparcie, tj:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności 9 nauczycieli,
 • doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w dwóch LO z WLKP, w terminie do 31.08.2018.

MOJA WIEDZA MÓJ SUKCES

„Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego ”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16
ZOBACZ WIĘCEJ

„Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego ”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2019-05-31

Zakres  wsparcia:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
 • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 688 536,25
Wartość projektu: 759 036,25

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 470 uczniów, w tym co najmniej 271 kobiet ,w tym co najmniej 15 niepełnosprawnych z 6 Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu pow. gostyńskiego poprzez kompleksowe wsparcie U tj:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności 21 nauczycieli,
 • doposażenie 11 pracowni przedmiotowych w 6 Szkołach z  WLKP, w terminie do 31.05.2019.

SIŁA WIEDZA SIŁA KOMPETENCJI

„SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16
ZOBACZ WIĘCEJ

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2019-05-31

Zakres  wsparcia:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
 • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 787 847,50
Wartość projektu: 873 347,50

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 570 uczniów, w tym co najmniej 222 kobiet, w tym co najmniej 10 niepełnosprawnych z 6 Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu pow. M. Kalisz (4SZ) pow. kaliskiego(1SZ),pow. ostrzeszowskiego (1SZ) poprzez kompleksowe wsparcie U tj:

 • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności 36 nauczycieli,
 • doposażenie 12 pracowni przedmiotowych w 6 szkołach z WLKP, w terminie do 31.05.2019.

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH

„DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15
ZOBACZ WIĘCEJ

ANGIELSKI PERFECT II

„Angielski PERFECT II. Szkolenia językowe”, nr LSI: RPWP.08.02.00-30-0130/15
ZOBACZ WIĘCEJ

„Angielski PERFECT II. Szkolenia językowe”,
nr LSI: RPWP.08.02.00-30-0130/15
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 8: Edukacja,
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 19.05.2016 r. do 18.11.2017

Zakres wsparcia:

 1. 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników
 2. Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji językowych zgodnym z ESOKJ na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Wkład Unii Europejskiej: 346 004,57 PLN
Wartość projektu: 407 064,21 PLN
Planowany efekt:
Wzrost kwalifikacji językowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez objęcie SZKOLENIEM JĘZYKOWYM kończącym się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM zgodnym z ESOKJ 100%uczestników projektu i uzyskaniem CERTYFIKATU ZEWNĘTRZNEGO potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego(ESOKJ)na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej grupy, w terminie do 18.11.2017 r.

Z KOMPUTEREM NA TY

„Z komputerem na ty-kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”, Nr: LSI:RPWP.08.02.00-30-0123/15
ZOBACZ WIĘCEJ

„Z komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”,
Nr: LSI:RPWP.08.02.00-30-0123/15

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2016 r. do 30.11.2017

Zakres wsparcia:

 1. 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzajacego uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)
 2. egzaminu potwierdzajacego uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Wkład Unii Europejskiej: 401 875,00 PLN
Wartość projektu: 446 875,00 PLN
Planowany efekt:
Wzrost kwalifikacji cyfrowych co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej to jest:250 osób powyżej 25 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski ,zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, poprzez objęcie szkoleniem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)100% uczestników projektu to jest 250osób oraz uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego na poziomie A, zgonie z ramą kompetencji DIGCOMP przez co najmniej 90% opisanej powyżej grupy, w terminie do 30.11.2017

AKADEMIA ZAWODU

„Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego nr LSI: RPWP.08.03.01-30-0005/15″
ZOBACZ WIĘCEJ

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego nr LSI: RPWP.08.03.01-30-0005/15

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.09.2016- 31.08.2019

Zakres wsparcia:
– doposażenie pracowni szkolnych
– aktualizowanie wiedzy nauczycieli związane z planami rozwojowymi szkoły
– doradztwo zawodowe dla uczniów
– kursy zawodowe dla uczniów
– staże zawodowe dla uczniów

Wkład Unii Europejskiej: 988 665,60 PLN
Wartość projektu: 1 163 136,00 PLN
Planowany efekt: Podniesienie szans na rynku pracy 110 uczniów w tym co najmniej 43 Kobiet z 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego (Wielkopolska) poprzez kompleksowe wsparcie Uczniów: realizację doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z 2 pracodawcami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie 4 pracowni szkolnych do 31.08.2019

NOWA KARIERA

„Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w wielkopolsce” nr RPWP.06.05.00-30-0128/16
ZOBACZ WIĘCEJ

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH

”CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16
ZOBACZ WIĘCEJ

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

ZAKRES WSPARCIA:
-DORADZTWO DLA PRZEDSIEBIORSTW w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej – umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z doradcą, który w razie potrzeby pomoże zinterpretowa
– wyniki analiz rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju, wybra
– najbardziej korzystny dla przedsiębiorstwa rodzaj wsparcia-przeprowadzi uproszczonej analizy potrzeb przedsiębiorcy – Etap rekrutacji.
USŁUGA ROZWOJOWA:
– Szkoleniowa
– doradcza

BENEFICJENT– Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
OKRES REALIZACJI: 01.01.2017-31.12.2019

Wkład Unii Europejskiej: 7 735 271,80 PLN
Wartość projektu: 9 100 319,77 PLN

Planowany efekt:
Wzrost konkurencyjności oraz efektywności pracy 720 przedsiębiorstw (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) w tym 688 mikro, 27 małych, 5 Średnich przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarzadzania, rozwoju MŚP w obszarach inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji dostosowanych do potrzeb pracodawcy przez 2161 pracowników MMŚP z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego w tym, nie mniej niż 1060 kobiet, 692 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 540 osób 50+ i 99 osób niepełnosprawnych, w terminie do 31.12.2019r.

WZMOCNIENIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. RPWP.08.03.01-30-0006/16
ZOBACZ WIĘCEJ

Wzmocnienie kształcenia zawodowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. RPWP.08.03.01-30-0006/16

Okres realizacji projektu: od 31.12.2016 r. do 30.06.2018 r

KURSY ZAWODOWE DLA UCZNOW: modułowy system kształcenie dopasowywany każdorazowo do potrzeb 10 osobowych grup .

Przewidywany zakres tematyczny (przy wykorzystaniu programów do cyfrowej obróbki graficznej): przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych, wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych, prowadzenie procesów drukowania, ustalanie parametrów technologicznych wyrobu, planowanie procesu wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym.

Staże realizowane w firmach na terenie Śremu i okolic w najbliższym otoczeniu szkoły , działających w branży poligraficznej i graficznej wykorzystujących zaawansowane procesy grafiki komputerowej

W ramach projektu :

 • Kursy zawodowe dla uczniów – 120 godzin
 • Staże zawodowe dla uczniów – 150 godzin
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Doposażenie szkoły –pracownia cyfrowych technik graficznych

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

„Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16
ZOBACZ WIĘCEJ

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE : 636 995,31 PLN

Projekt zakłada:

1.Kursy przygotowujące do nabycia kwalifikacji -tytułu czeladnika i mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami
2.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w w/w zawodach- tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie realizowane we współpracy z pracodawcami zrzeszonymi w Wielopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Egzaminy przeprowadzane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu na terenie: Kalisza, konina, Leszna, Piły i Poznania.

Obie formy wsparcia są obligatoryjne dla każdego uczestnika projektu.

Tytuł projektu:
Międzynarodowa mobilność fundamentem do europejskiej kariery zawodowej dla Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie

Okres realizacji: 15/12/2023 - 14/06/2025

Główne cele projektu:

 • Poprawa jakości kształcenia branżowego poprzez realizację dodatkowych staży zawodowych dla 30 uczniów szkoły w terminie do 14.06.2025 r.,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim 30 uczniów szkoły, z naciskiem na terminologię zawodową w terminie do 14.06.2025 r.,
 • Budowanie postaw otwartości, tolerancji i europejskiego obywatelstwa wśród 30 uczniów szkoły uczestniczących w zagranicznym stażu zawodowym w Hiszpanii

 Organizacja przyjmująca:

 • EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.)

Kwota dofinansowania: 317 205,80 PLN

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności – w 2024 roku dla uczniów klas czwartych
i w 2025 dla uczniów klas trzecich

Zajęcia przygotowawcze:

 • PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE – 15 godz.
 • PRZYGOTOWANIE KULTUROWE – 6 godz.
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- 5 godz.

Staże zawodowe w Walencji

 • 15 uczniów klas czwartych
 • 15 uczniów klas trzecich

Udział w mobilności

 • program kulturowy – integracyjny – uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych  także z uczestnikami z innych krajów.

Mobilność 1

Niebawem relacja…

Mobilność 2

Niebawem relacja…

ANKIETA

Kliknij aby przejść do formularza

Tytuł projektu:
Europejski sukces zawodowy Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie

Okres realizacji: 01/06/2022 - 30/09/2023

Główne cele projektu:

 • poprawa jakości kształcenia branżowego poprzez realizację dodatkowych staży zawodowych dla 30 uczniów szkoły,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim 30 uczniów szkoły, z naciskiem na terminologię zawodową,
 • Budowanie postaw otwartości, tolerancji i europejskiego obywatelstwa wśród 30 uczniów szkoły uczestniczących w zagranicznym stażu zawodowym w Hiszpanii, 

Organizacje przyjmujące:

 • -DSV ROAD SPAIN SAU Hiszpania Aragón Zaragoza
 • -Brico Depot Sau (Sevilla Sur) Hiszpania Andalucía Sevilla 
 • -OGX sa Hiszpania Aragón Zaragoza
 • -Autoridad Portuaria de Sevilla Hiszpania Andalucía SEVILLA

Kwota dofinansowania: 63 468,00 EURO

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności – w 2022 roku dla uczniów klas czwartych
i w 2023 dla uczniów klas trzecich:


Zajęcia przygotowawcze:

 • PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE – 15 godz.
 • PRZYGOTOWANIE KULTUROWE – 6 godz.
 • PRZYGOT. PEDAGOGICZNE- 5 godz.

Staże zawodowe

 • 15 uczniów klas czwartych – staże w Porcie w Sevilli,
 • 15 uczniów klas trzecich – staże w firmach przyjmujących w Saragossie

Udział w mobilności

 • program kulturowy – integracyjny – uczniowie będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych  także z uczestnikami z innych krajów.

Mobilność 1

Mobilność 2

ANKIETA

Kliknij aby przejść do formularza