Slide thumbnail

Cel projektu

Wzrost kwalifikacji zawodowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej tj. 150 pracujących osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji w tym nie mniej niż : 27 Kobiet,30 osób z terenów wiejskich, 8 osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kursami kończącymi się egzaminem czeladniczym i mistrzowskim w zawodzie – w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym/branżach strategicznych dla regionu-WLKP i uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie przez co najmniej 90% opisanych powyżej uczestników projektu tj: 135 osób 25+ oraz nabycie dodatkowych uprawnień przez co najmniej 45 osób z grupy docelowej do 30.09.2018 r.