Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 90 uczniów Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego funkcjonującej w Gnieźnie (Wlkp.) w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn w tym co najmniej 6 uczniów (4K,2M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia umiejętności 5 nauczycieli i doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w terminie do 31.07.2020 r.