Kwiecień 2019

Kontakt

– Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań (osoba do kontaktu: Rafał Stachowiak)
– Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Lubuskiego, ul. Kasprowicza 3/5,  65-074  Zielona Góra, tel. 683255779 (Osoba do kontaktu Agnieszka Mach)

PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE
Kłodawa, Kościelna 10, tel. 883 433 572
Rokitno, Rokitno, tel. 783 294 695
Trzebów, Trzebów 61a,  tel. 691 184 805
Lubrza, 3 maja 5, tel. 664 753 857
Gola, Gola 31a, tel. 693 996 834
Letnica, Letnica 48, tel. 661 053 312
Borowina, Borowina 62A, tel. 603 248 200
Brzeźnica, Zielonogórska 30, tel. 600 792 733
Długie, Długie 74 A, tel. 508 803 079
Jabłonów, Żagańska, tel. 695 368 435
Lubiechów, Lubiechów 30A, tel. 724 453 011
Małomice, Fabryczna 3, tel. 697 205 931
Niwica, Niwica 21a,  tel. 727 523 711

Uczestnicy

Grupa docelowa: 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270  osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów województwa lubuskiego

Organizator

Partner wiodący  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

Partner – Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Lubuskiego

Cel projektu

Integracja społeczno-zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270  osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów województwa lubuskiego, poprzez kompleksowy program reintegracji opracowany na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb obejmujący:
– aktywizację społeczną 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmującą:
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
– aktywizację zawodową 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmującą: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże w terminie do 31.08.2019r.

O projekcie

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących, nr PRLB.07.03.00-08-0029/17, realizowany w ramach REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: od 2018-03-01 do 2019-08-31

Zakres  wsparcia:

  • aktywizacja społeczna 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmuje: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
  • aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmuje: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, pracy, kursy zawodowe

Dofinansowanie: 2 149 628,46 PLN
Wartość projektu: 2 262 766,80 PLN

Planowany efekt:
Integracja społeczno-zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270  osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów województwa lubuskiego, poprzez kompleksowy program reintegracji opracowany na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb obejmujący:
– aktywizację społeczną 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmującą:
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
– aktywizację zawodową 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmującą: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże w terminie do 31.08.2019r.

Zapisz się na szkolenie

BIURA TERENOWE- PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE:

Zespół Szkół w Kąkolewie
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Krzywińska 14
62-066 Kąkolewo

Uczestnicy

Grupa docelowa: 220 uczniów młodszych w tym 103 kobiety. 117 mężczyzn w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych, 1 K/1M oraz 9 nauczycieli – 9K

Organizator

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów młodszych w tym co najmniej 103 kobiet w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Osieczna – województwo wielkopolskie poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia umiejętności 9 nauczycieli doposażenie 6 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu wielkopolski w terminie do  31.07.2020 r

O projekcie

TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie
RPWP.08.01.02-30-0174/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01 – 2020-10-29

Zakres  wsparcia:

  • realizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi  potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności nauczycieli,
  • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej
  • doposażenie pracowni przedmiotowych
  • wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 274 796,50 PLN
Wartość projektu: 323 290,00 PLN

Planowany efekty:
Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów młodszych w tym co najmniej 103 kobiet w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Osieczna – województwo wielkopolskie poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: