Wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce”

W związku z realizacją projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych –  tryb konkursowy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4-6, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników w/w projektu.

 

Formularz ofertowy

załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie

załącznik nr 2 do formularza ofertowego – dane osobowe

Zapytanie w ramach rozeznania rynku

W chwili obecnej prowadzona jest dla firm XIII tura naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu:
„CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM.
Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”
Nabór skierowany jest dla MMŚP, które zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej pracowników, wśród których osoby po 50 roku życia będą stanowiły co najmniej 50% uczestników.
Szczegóły dotyczące regulaminu rekrutacji znajduje się tutaj
Aktywny formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:
http://zdz.com.pl/formularz-rekrutacyjny/
Kontakt tel.: 61 868-54-17 wew. 146,
E-mail: rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl, magda.konieczna@zdz.com.pl