Uczestnicy

Grupa docelowa: 250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, w tym nie mniej niż: 138 Kobiet, 125os. po 50 roku życia, 50os z terenów wiejskich ,232 osób pracujących, 18 bezrobotnych, 13 osób niepełnosprawnych