Slide thumbnail

Rekrutacja

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – OBLIGATORYJNE:

Dla firm

 • firma z sektora MMŚP posiadająca siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego w tym firmy przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

Dla pracowników

 • pracownik zatrudniony w firmach z sektora MMŚP posiadającej siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego w tym w firmie przechodzącej procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PUNKTOWANE

Dla firm

 • prowadzenie działalności w branży o najwyższym potencjale rozwojowym w subregionie i/lub smart specialisation–1pkt., pozostałe branże: 0 pkt.
 • uzyskanie przez przedsiębiorstwo wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach dział. 2.2 PO WER-1pkt., brak:0 pkt.
 • planowanie udziały w usłudze rozwojowej zakończonej zdobyciem kwalifikacji zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – 1pkt.,nie: 0 pkt.

Dla pracowników

 • płeć: kobiety-1 pkt., mężczyźni – 0 pkt.
 • wiek: powyżej 50lat-1 pkt., poniżej: 0 pkt.
 • wykształcenie: do ISCED3 włącznie -1 pkt., powyżej: 0 pkt.
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: 1 pkt., pozostali: 0 pkt.

POZOSTAŁE KRYTERIA – decydujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów:

 • kolejność zgłoszeń
 • wybór usługi rozwojowej w zakresie kompetencji cyfrowych

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Nabór formularzy rekrutacyjnych – ocena formalna możliwości udziału w projekcie – ocena spełnienia kryteriów rekrutacji – tylko online.
 2. Utworzenie listy firm wyłonionych do udziału w projekcie
 3. Dostarczenie wymaganych dokumentów
 4. Weryfikacja poprawności złożonych dokumentów
 5. Rozmowa przedsiębiorcy z doradcą zawodowym – dla chętnych
 6. Ewentualna korekta listy firm objętych wsparciem w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełniania kryteriów merytorycznych

TERMINY REKRUTACJI:

Szczegółowe terminy naboru będą ogłaszane sukcesywnie na stronie www.zdz.com.pl

Przewidywane nabory:

Rok 2017: kwiecień, czerwiec, wrzesień

Rok 2018: styczeń, kwiecień, lipiec, październik

Rok 2019: styczeń, kwiecień, lipiec

Rekrutacja prowadzona w oparciu o Regulamin Rekrutacji

I TURA. Nabór od 18.04.2017 do 25.04.2017r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – I TURA NABORU

II TURA. Nabór od 19.06.2017 do 03.07.2017r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – II TURA NABORU
Nabór uzupełniający do II tury rekrutacji: 11.07.2017 – 25.07.2017 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – II TURA NABORU

III TURA. Nabór od 25.09.2017 do 09.10.2017 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – III TURA NABORU

IV TURA. Nabór od 10.01.2018 do 24.01.2018 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – IV TURA NABORU

V TURA. Nabór od 04.04.2018 do 18.04.2018 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – V TURA NABORU

VI TURA. Nabór od 04.06.2018 do 18.06.2018 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VI TURA NABORU

VII TURA. Nabór od 01.10.2018r. do 15.10.2018r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VII TURA NABORU

VIII tura rekrutacji trwać będzie od 03.01.2019r. do 17.01.2019r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VIII TURA NABORU

IX tura rekrutacji trwać będzie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. – ZAKOŃCZONY
W związku z brakiem zgłoszeń spełniających obligatoryjne kryterium I etapu IX tury rekrutacji (oddelegowanie do projektu jedynie pracowników po 50 roku życia) żadna ze zgłoszonych firm nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

X tura rekrutacji trwać będzie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – X TURA NABORU

XI tura rekrutacji trwać będzie od 23.04.2019r. do odwołania ZAKOŃCZONY
nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej pracowników, wśród których osoby po 50 roku życia będą stanowiły co najmniej 50% uczestników

XII tura rekrutacji trwać będzie od 10.06.2019r. do odwołania ZAKOŃCZONY
W związku z realizacją ostatnich naborów zaplanowanych w projekcie nabór będzie miał charakter ciągły – do odwołania. Przewidziany jest  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, kwota dofinansowania jednego pracownika wynosi 3 000,00 zł, maksymalna kwota przewidziana na przedsiębiorstwo to 27 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem Operator ma prawo wstrzymać nabór na każdym etapie procesu rekrutacji.
Rekrutacja prowadzona w ramach I etapu rekrutacji – XII tury naboru zostaje wstrzymana z dniem 12.06.2019r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – XII TURA NABORU

XIII tura rekrutacji trwać będzie od 25.06.2019r. ZAKOŃCZONY
nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej pracowników, wśród których osoby po 50 roku życia będą stanowiły co najmniej 50% uczestników. Nabór przewidziany jest  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, kwota dofinansowania jednego pracownika wynosi 3 000,00 zł, maksymalna kwota przewidziana na przedsiębiorstwo to 27 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem Operator ma prawo wstrzymać nabór na każdym etapie procesu rekrutacji.

XIV tura rekrutacji trwać będzie od 16.09.2019r. ZAKOŃCZONY
Operator ogłasza nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej swojego pracownika. Nabór przewidziany jest  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców –  kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 5 000,00 zł, maksymalna kwota przewidziana na przedsiębiorstwo to 5 000,00 zł. W ramach  niniejszego naboru można zrealizować usługę rozwojową  wyłącznie dla 1 pracownika z przedsiębiorstwa. Z uwagi na zbliżający się okres zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2019 r.,  Operator również informuje, iż promesa będzie udzielana wyłącznie do dnia 30.11.2019 r.  co oznacza iż do w. terminu należy z realizować usługę rozwojową.  Zgodnie z regulaminem Operator ma prawo wstrzymać nabór na każdym etapie procesu rekrutacji. ”

XV tura rekrutacji trwać będzie od 01.10.2019r. 23.10.2019r. będzie ostatnim dniem naboru formularzy w ramach XV tury naboru.

W ramach rekrutacji  prowadzony będzie nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zgłoszą do realizacji usług rozwojowych:
– 1 pracownika z  firmy, w tym wypadku usługą rozwojową może zostać objęty wyłączenie 1 pracownik, który spełnia kryteria udziału w projekcie opisane w regulaminie. W ramach ustalonych zasad możliwe jest realizowanie kilku usług rozwojowych, których dofinansowanie nie przekroczy kwoty 5000zł/osobę i 5000 zł na firmę oraz jednocześnie 80% wartości danej usługi;
– lub wyłącznie osoby w wieku 50 lat i powyżej, w  tym przypadku Operator dopuszcza możliwość skierowania do realizacji usług rozwojowych więcej niż 1 pracownika. Przy czym maksymalny poziom dofinansowania wyniesie nie więcej niż 100 000zł na firmę i nie więcej  niż 5000 zł na 1 pracownika.

XVI tura rekrutacji trwać będzie od 24.10.2019r. do odwołania
W ramach rekrutacji  prowadzony będzie nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zgłoszą do realizacji usług rozwojowych wyłącznie osoby w wieku 50 lat i powyżej, w  tym przypadku Operator dopuszcza możliwość skierowania do realizacji usług rozwojowych więcej niż 1 pracownika. Przy czym maksymalny poziom dofinansowania wyniesie nie więcej niż 100 000zł na firmę i nie więcej  niż 5000 zł na 1 pracownika.

Możliwe jest również zawarcie aneksu do umowy przez firmy, które już brały udział w projekcie z zastrzeżeniem, że do udziału skierować mogą jedynie osoby w wieku 50 lat i powyżej, które dotąd nie uczestniczyły w projekcie, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć łącznie  kwoty 100 000zł na firmę w całym projekcie.

OPERATOR INFORMUJE IŻ z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku realizacji usług rozwojowych w ramach XIV tury naboru. Operator zawiadamia o wszczęciu w dniu 15.11.2019 r. dodatkowej rekrutacji dla firm delegujących do odbycia usług rozwojowych wyłącznie 1 pracownika (bez względu na wiek). Nabór zostanie zamknięty w momencie wyczerpania oszczędności o czym Operator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej.

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór dla firm delegujących do realizacji usług rozwojowych wyłącznie pracowników w wieku 50 lat i więcej. – 15 edycja naboru.

Ponadto Operator informuję, iż wszystkie szkolenia oraz płatności za nie powinny się odbyć w terminie do 15.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin udziału w projekcie

załącznik nr 1.
Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i lub branż strategicznych dla regionu