Projekty zrealizowane

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI II. Wsparcie niepełnosprawnych osób pozostających bez zatrudnienia po 50 roku życia z terenu powiatów kaliskiego i ostrowskiego

Termin realizacji: od 01.02.2014 do 31.05.2015.
Do kogo skierowany: pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, poszukujące pracy) , niepełnosprawne osoby po 50 roku życia z terenu powiatu kaliskiego lub ostrowskiego
Ilość uczestników: 60
Nazwy kursów: do wyboru: Robotnik gospodarczy, Monter instalacji elektro – energetycznych z uprawnieniami do 1 KV, Pracownik biurowy z podstawami księgowości, Specjalista ds. sprzedaży, Brukarz, Pomoc kuchenna, Robotnik budowlany
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników musi podjąć pracę.

Pomagając innym pomagamy sobie IV

Termin realizacji: od 01.07.2013 do 30.06.2015
Do kogo skierowany: nauczyciele zamieszkujący obszary terenów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców Wlkp.
Ilość uczestników: 200
Nazwy kursów: do wyboru: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki wzbogacony 20 godzinnym modułem z zakresu metod wykorzystania ICT w nauczaniu , Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej wzbogacony 20 godzinnym modułem z zakresu metod wykorzystania ICT w nauczaniu

ECDL Start. Szkolenia komputerowe dla dorosłych osób z terenu województwa wielkopolskiego

Termin realizacji: od 01.11.2013 do 30.06.2015
Do kogo skierowany: osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 18-64 lata z terenu Wlkp.
Ilość uczestników: 150
Nazwy kursów: ECDL Start

Angielski PERFECT. Szkolenia językowe.

Termin realizacji: 01.10.2013-30.06.2015
Do kogo skierowany: 120 nieaktywnych zawodowo osób w wieku18-64lata z wykształceniem maksymalnie średnim z terenu Wielkopolski (WLKP)
Ilość uczestników: 120
Nazwy kursów: język angielski

KWALIFIKACJE II. Program zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych.

Termin realizacji: 01.07.2013-30.06.2015
Do kogo skierowany: 580 uczniów z Wielkopolski uczących się w 3 Szkołach Zawodowych(SZ)w WLKP (z wyłączeniem słuchaczy i szkół dla dorosłych).
Ilość uczestników: 580
Nazwy kursów: BLOK ICT -do wyboru: a) Programowanie sterowników, b) Grafika komp., c) Aplikacje internetowe, d) Systemy operacyjne, e) Serwis komputerowy f) Pakiet MS Office – zaawansowany, g) Komputerowa obsługa kadr i płac, h) Księgowość komputerowa, i) Języki programowania, j) Programowanie procesów techn, BLOK Językowy –(ang. lub niem), BLOK Wózek jezdniowy, Blok 1 kV- Instalacje elektroenerget. do 1 KV

KADRY DLA ADMINISTRACJI

Termin realizacji: 01.11.2008- 31.12.2009
Celem projektu było wzrost potencjału instytucjonalnego i jakości usług publicznych świadczonych przez JST. W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia dla 480 pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu realizowane są cztery rodzaje szkoleń komputerowych. Każde szkolenie wzbogacone warsztatami interpersonalnymi.
Przeszkolono 480 osób.
Wartość ok. 900 tys. PLN

 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

NOWY START – program aktywizacji zawodowej

Termin realizacji: 01.09.2008- 31.08.2009r.
Do kogo skierowany: osoby wykluczone społecznie – uzależnione od alkoholu lub środków odurzających, w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.
Ilość uczestników: 60.
Nazwy kursów: murarz – tynkarz, malarz – tapeciarz.
Cel: aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie s społecznym poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.
Wartość: ok.700 tys. PLN

NOWE SPOJRZENIE. Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Termin realizacji: 01.09.2008- 31.07.2009r.
Do kogo skierowany: 60 osób z obszaru województwa wielkopolskiego: a) po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 mies. od jej opuszczenia), b) uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu.
Ilość uczestników: 60.
Nazwy kursów: sprzedawca + IT + doradztwo, magazynier + IT + doradztwo, murarz + IT + doradztwo, malarz + IT + doradztwo.
Cel: aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie s społecznym poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.
Wartość: ok.700 tys. PLN

POSTAW NA SIEBIE. Program aktywizacji i readaptacji zawodowej

Termin realizacji: 01.09.2008 – 30.04.2010r.
Do kogo skierowany: osoby wykluczone społecznie ? osoby bezdomne lub uzależnione od alkoholu lub środków odurzających, w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.
Ilość uczestników:110.
Nazwy kursów: kucharz małej gastronomii, konserwator terenów zielonych, pracownik robót wykończeniowych w budownictwie.
Cel: aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie s społecznym poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.
Wartość: ok. 600 tys. PLN

50 PLUS KARIERA. Szkolenia dla osób po pięćdziesiątym roku życia

Termin realizacji: 01.03.2009 – 28.02.2010r.
Do kogo skierowany: osoby bezrobotne po pięćdziesiątym roku życia.
Ilość uczestników: 348 osób.
Nazwy kursów: j. niemiecki, j. angielski, podstawy obsługi komputera, florystyka, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych.
Cel: aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie s społecznym poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.
Wartość: 700 tys. PLN

POWRÓT.  Program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji: 01.09.2009 – 31.08.2010r.
Do kogo skierowany: osoby bezdomne oraz osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających poddające się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu.
Ilość uczestników: 60 osób.
Nazwy kursów: murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, brukarz, kucharz.
Cel: aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie s społecznym poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.
Wartość: 600 tys. PLN

 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

IT- @kademia. Wzmocnienie potencjału pracownika dzięki podniesieniu kompetencji informatycznych

Termin realizacji: 01.11.2008- 31.03.2010
Podstawowym celem projektu. było przygotowanie 168 osób pracujących w przedsiębiorstwach, do zmian gospodarczych poprzez nabycie oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych z zakresu wykorzystania technologii informatycznych – IT. Tematyka szkoleń (w całości poświęcona wykorzystaniu narzędzi informatycznych)
Przeszkolono 168 osób.
Wartość ok. 700 tys. PLN

ZAWODOWCY 45+. Szkolenia zawodowe dla pracujących osób powyżej 45 roku życia

Termin realizacji: 01.11.2009- 31.03.2011
Celem projektu było nabycie nowych, aktualizacja lub dostosowanie już posiadanych kwalifikacji i umiejętności pracowników powyżej 45 roku życia do bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy , a przez to zwiększenie efektywności wykonywanej pracy.
Każdy uczestnik miał do wyboru 1 z 5 kursów zawodowych: ADR , Instalacje elektroenergetyczne do 1 kV, Kierowca Wózka Jezdniowego (85 hx5 edycji = 425 h – 60 osób ,Pracownik administracyjno – biurowy ,Kasy fiskalne i fakturowanie. Po zakończeniu kursu zawodowego i egzaminu każdy z uczestników odbędzie 5 h blok doradztwa zawodowego skonstruowany pod kontem zindywidualizowanych potrzeb stanowiącego uzupełnienie szkolenia
Wartość ok. 900 tys. PLN
Przeszkolono: 297 osób

STREFA IT. Szkolenia komputerowe dla pracujących

Termin realizacji: 01.09.2009- 31.01.2011
Podstawowym celem projektu było przygotowanie osób pracujących, do zmian gospodarczych poprzez nabycie oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych z zakresu wykorzystania technologii informatycznych – IT. Tematyka szkoleń (w całości poświęcona wykorzystaniu narzędzi informatycznych) pozwoli uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. Wszystkie szkolenia w ramach projektu realizowane w całości przy wykorzystaniu komputerów i specjalistycznego oprogramowania.
Przeszkolono: 336
Wartość ok. 900 tys. PLN

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

MOJA WIEDZA – MÓJ SUKCES. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Termin realizacji: od 01.11.2009 do 31.05.2011
Grupa docelowa: 400 uczniów w tym nie mniej niż 160 Kobiet z terenu Wielkopolski uczących się w szkołach zawodowych w kilkunastu profilach zawodowych na terenie powiatów kaliskiego, krotoszyńskiego i leszczyńskiego – WLKP
Projekt zakłada zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu: ICT, języków obcych, biologii, matematyki i przedsiębiorczości dla 400 uczniów, ze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Wielkopolski. Zajęcia realizowane w ramach niniejszego projektu ukierunkowane są na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów i ciągłe podnoszenie jakości uczenia się. Przyczyni się to do wzrostu efektywności procesu nauczania i kompensowania deficytów edukacyjnych uczniów. Zajęcia stanowią uzupełnienie realizowanej przez szkoły oferty edukacyjnej. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 40 edycji zajęć w trybach semestrów szkolnych:
Wartość: ok. 1,1 MLN PLN

A JEDNAK ZDOBĘDĘ ZAWÓD.  Program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie

Termin realizacji od 01.12.2009 do 31.01.2011
Cel ogólny projektu: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu tematyki zawodowej (zgodnie z profilem zawodowym ucznia), przez 50 uczniów, pozwalające na wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia,a w konsekwencji ułatwienie zdania egzaminu zawodowego przed OKE. W dwóch cyklach szkoleniowych – styczeń-czerwiec 2010 oraz wrzesień 2010 – styczeń 2011 zostanie przeszkolonych 50 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie.Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w obrębie części praktycznej zajęć u potencjalnego przyszłego pracodawcy zorganizowano praktykę zawodową trwającą nie mniej niż 20% czasu zajęć.
Wartość: ok. 500 tys. PLN -50 uczestników

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

UCZYMY DOROSŁYCH NA ODLEGŁOŚĆ

Termin realizacji: 01.12.2009 – 31.12.2010r.
Do kogo skierowany: Nauczyciele kształcenia zawodowego, którzy z własnej inicjatywy chcą się przekwalifikować w kierunku kształcenia osób dorosłych.
Ilość uczestników: 120 osób.
Nazwy kursów: Andragogika plus moduł komputerowy kształcenia na odległość.
Wartość: ok. 500 tys. PLN

POMAGAJĄC INNYM POMAGAMY SOBIE

Termin realizacji: 01.10.2009 – 31.10.2010r.
Do kogo skierowany: Nauczyciele z terenu Wielkopolski, którzy z własnej inicjatywy chcą się przekwalifikować w kierunku kształcenia specjalnego.
Ilość uczestników: 90 osób.
Wartość: ok.500 tys. PLN

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

PERSPEKTYWY. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kaliskiego oraz powiatu M. Kalisz

Termin realizacji: 01.06.2011 – 30.09.2012
Do kogo skierowany: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kaliskiego oraz powiatu M. Kalisz
Ilość uczestników: 80
Nazwy kursów: Florystyka, Kucharz, Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, Konserwator terenów zielonych
Cel: aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczenie s społecznym poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.
Wartość: ok.700 tys PLN
www.perspektywy-zdz.pl

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU. Szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej w Wielkopolsce

Termin realizacji: 01.06.2011 – 30.09.2012
Do kogo skierowany: pracownicy instytucji pomocy społecznej z terenu Wielkopolski
Ilość uczestników: 420
Nazwy kursów: MS Office, Bazy danych, Pozyskiwanie funduszy unijnych, Aspekty prawne udzielania pomocy społecznej
Cel: podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy społecznej z terenu Wielkopolski.
Wartość: ok.700 tys PLN
www.szkolenia-ips.pl

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

STREFA IT 45+. Szkolenia komputerowe dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski

Termin realizacji: 01.01.2011 – 30.06.2012r.
Do kogo skierowany: Projekt jest skierowany tylko i wyłącznie do pracujących osób dorosłych (powyżej 45 roku życia) z terenu województwa wielkopolskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno ? prawnych, w mikro i małych przedsiębiorstwach.
Celem projektu jest podniesienie efektywności wykonywanej pracy w 40 mikro i 40 małych przedsiębiorstwach z terenu Wielkopolski poprzez dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracowników 45+ w tym co najmniej 132 Kobiet do bieżących potrzeb pracodawców.
Ilość uczestników: 240 osób.
Nazwy kursów: grafika komputerowa, Auto Cad, projektowanie stron internetowych, MS Office i komunikacja w sieci internet.
Wartość: około 800 tys PLN
www.strefa-it45.pl

NOWOCZESNY PRACOWNIK – NOWOCZESNA FIRMA. Kursy komputerowe dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw

Termin realizacji: 01.01.2011 – 30.06.2012r.
Do kogo skierowany: Projekt jest skierowany tylko i wyłącznie do pracujących osób dorosłych (powyżej 45 roku życia) z terenu województwa wielkopolskiego, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno ? prawnych, w mikro i małych przedsiębiorstwach.
Celem projektu jest podniesienie efektywności wykonywanej pracy w 40 mikro i 40 małych przedsiębiorstwach z terenu Wielkopolski poprzez dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 240 pracowników 45+ w tym co najmniej 132 Kobiet do bieżących potrzeb pracodawców.
ilość uczestników: 240 osób.
Nazwy kursów: Komputerowe systemy finansowo – księgowe, komputerowe systemy kadrowo ? płacowe, komputerowe systemy logistyczno – magazynowe, e-promocja i e-marketing. Każdy kurs wzbogacony o moduł – podpis elektroniczny
Wartość: ok. 800 tys. PLN
www.nowoczesnypracownik.pl

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

OMNIBUS. Program zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i praktyk zawodowych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Termin realizacji: od 01. 01.2011 do 31.07.2012
Projekt zakłada zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu: ICT, języków obcych i matematyki dla 640 uczniów, ze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Wielkopolski. Zajęcia realizowane w ramach niniejszego projektu ukierunkowane są na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów i ciągłe podnoszenie jakości uczenia się. Przyczyni się to do wzrostu efektywności procesu nauczania i kompensowania deficytów edukacyjnych uczniów. Zajęcia stanowią uzupełnienie realizowanej przez szkoły oferty edukacyjne
Wartość ok. 1,5 MLN- 640 Uczniów
www.omnibus-zdz.pl

MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie

Termin realizacji: od 01.12.2010 do 29.02.2012
Cel projektu: Podniesienie szans na zdanie egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną poprzez wyrównanie dysproporcji w procesie kształcenia, a w konsekwencji podniesienie zdolności do zatrudniania poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności przez 50 niepełnosprawnych uczniów w tym 20 Kobiet uczących się w ZSZ w Gnieźnie do 29.02.2012 r.
Wartość: ok. 500 tys. PLN MLN- 50 Uczniów
www.zdz.poznan.pl/mzmp

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

POMAGAJĄC INNYM POMAGAMY SOBIE II

Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.01.2012r.
Do kogo skierowany: Nauczyciele z terenu Wielkopolski, którzy z własnej inicjatywy chcą się przekwalifikować w kierunku kształcenia specjalnego.
Cel: Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w kierunku kształcenia specjalnego przez 72 nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich- wiejsko-miejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców woj. wielkopolskiego
Ilość uczestników: 72 osoby.
Nazwy kursów: Kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki.
Wartość: ok. 500 tys PLN
www.kursy-dla-nauczycieli.pl

EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ WIELKOPOLSKIEJ EDUKACJI

Termin realizacji: 01.01.2010 – 29.02.2012r.
Do kogo skierowany: Nauczyciele z terenu Wielkopolski, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu technik IT oraz andragogiki.
Cel: nabycie nowych lub podniesienie już posiadanych umiejętności z zakresu z zakresu wykorzystanie technik IT w pracy zawodowej przez 200 nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich- wiejsko-miejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców woj. wielkopolskiego
Ilość uczestników: 200 osób.
Nazwy kursów: Kursy komputerowe
Wartość: ok.500 tys. PLN
www.technikinauczania.pl

POSTAW NA SIEBIE. Program aktywizacji społeczno – zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kaliskiego oraz powiatu M. Kalisz

Termin realizacji: od 01.01.2013 do 30.06.2014
Do kogo skierowany: Nauczyciele z terenu Wielkopolski, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu technik IT oraz andragogiki.
Nazwy kursów: do wyboru: Opiekun osób zależnych, Pracownik biurowy z podstawami księgowości, Florystyka z elementami sprzedaży, Kosmetyczka, Kucharz, Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, Konserwator terenów zielonych, Barman kelner, Magazynier z obsługa wózka widłowego, Brukarz
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników musi podjąć pracę.

POSTAW NA SIEBIE II. Program aktywizacjo społeczno – zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gmin Jaraczewo oraz Żerków,

Termin realizacji: od 01.10.2013 do 30.04.2015
Do kogo skierowany: bezrobotne, ubogie (kryt. ubóstwa zgodnie z art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lat z terenu gmin Jaraczewo oraz Żerków
Ilość uczestników: 70
Nazwy kursów: do wyboru: Pomoc kuchenna, Sprzedawca magazynier z obsługa programu subiekt, Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, Pracownik biurowy z podstawami księgowości, Pracownik gospodarczy – konserwator terenów zielonych, Pracownik przetwórstwa spożywczego/mięsnego, Stolarz, Florysta
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników musi podjąć pracę.

LEPSZE JUTRO. Program aktywizacji społeczno – zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji: od 01.01.2013 do 30.06.2014
Do kogo skierowany: bezrobotne, ubogie (kryt. ubóstwa zgodnie z art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku 18-25 lat z terenu gmin Czerniejewo, Kłecko, Witkowo
Nazwy kursów: do wyboru: Technolog prac wykończeniowych w budownictwie , Monter instalacji elektrycznych z uprawnieniami do 1 KV, Magazynier-kierowca wózka widłowego IWJO i IIWJO , Ogrodnik-konserwator terenów zielonych, Kucharz, Krawiec
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników musi podjąć pracę.

LEPSZE JUTRO II. Program aktywizacjo społeczno – zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Piaski,

Termin realizacji: od 01.10.2013 do 28.02.2015
Do kogo skierowany: bezrobotne, niepełnosprawni i/lub ubogie (kryt. ubóstwa zgodnie z art.8 ust 1 ustawy
o pomocy społecznej) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lat z terenu gminy Piaski
Ilość uczestników: 50
Nazwy kursów: do wyboru: Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, Pomoc kuchenna, Operator/pomocnik operatora maszyn papierniczych, Krawiec, Pomoc biurowa, Robotnik pomocniczy
w przemyśle przetwórczym.
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników musi podjąć pracę.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

SPECJALISTA. Szkolenia dla pracowników MMSP w Wielkopolsce

Termin realizacji: 01.01.2013 do 30.06.2014
Do kogo skierowany: 15 mikro,15 małych i 30 średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski (60MMŚP)w tym: 300 pracowników w tym co najmniej 120 Kobiet (pracownik?zgodnie z§2 pkt.8 Rozp. MRR z15 grudnia 2010 r (Dz. U. nr 249, poz. 1598) z WLKP zatrudnionych w w/w 60 MMŚP, którzy zostaną delegowani na szkolenia przez pracodawców.
Ilość uczestników: 300
Nazwy kursów: MS OFFICE i komunikacja w sieci Internet, Projektowanie stron www, Grafika komp., Księgowość komp., Logistyka i magazynowanie, Kadrowy- płacowy, j. angielski, j. niemiecki

 IT PRZEWODNIK II. Szkolenia komputerowe

Termin realizacji: 01.01.2013 do 30.06.2014
Do kogo skierowany: 20 mikro,20 małych i 20 średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski(60 MŚP)w tym:480 pracowników w tym co najmniej 192 K(w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. K.Pracy) z WLKP zatrudnionych w w/w 60 MMŚP, którzy zostaną delegowani na szkolenia przez pracodawców.
Ilość uczestników: 480
Nazwy kursów:, Grafika prezentacyjna (Power Point) ,Arkusze kalkulacyjne (Excel), .Przetwarzanie tekstów (Word) , Bazy danych.

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ WIELKOPOLSKIEJ EDUKACJI III

Termin realizacji: od 31.03.2013-30.09.2014
Do kogo skierowany: nauczyciele zamieszkujący obszary terenów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców Wlkp.
Ilość uczestników: 264
Nazwy kursów: do wyboru: Grafika komputerowa, MS Office ? Podstawowy, MS- Office ? zaawansowany, Metody pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia pedagogiczna w praktyce, Techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania, wszystkie szkolenia wzbogacone są 20 godzinnym modułem z zakresu metod wykorzystania ICT w nauczaniu

KIERUNEK PRACA II. Wsparcie bezrobotnych niepełnosprawnych osób po 50 roku życia z terenu powiatu gnieźnieńskiego

Termin realizacji: od 01.12.2013 do 31.03.2015
Do kogo skierowany: bezrobotne, niepełnosprawne osoby po 50 roku życia z terenu powiatu gnieźnieńskiego
Ilość uczestników: 60
Nazwy kursów: do wyboru: Konserwator terenów zielonych, Glazurnik, Brukarz, Magazynier, Opiekun w domu pomocy społecznej
Po zakończeniu udziału w projekcie minimum 20% uczestników musi podjąć pracę.

MOJE GIMNAZJUM NA 5. Programy rozwojowe z zakresu kompetencji kluczowych.

Termin realizacji: 01.02.2013-31.01.2015
Do kogo skierowany: uczniowie Gimnazjum
Ilość uczestników: 450
Nazwy kursów: BLOK ICT Webmastering, Grafika komputerowa, MS Office-zaawansowany, BLOK Językowy Angielski, Niemiecki, Francuski, BLOK Matematyczno-przyrodniczy (Matematyka Fizyka Chemia Biologia), BLOK Humanistyczny (Język polski, Historia, Geografia, WOS).

MOJE LICEUM na 5. Programy rozwojowe z zakresu kompetencji kluczowych

Termin realizacji: 01.02.2013-31.01.2015
Do kogo skierowany: uczniowie Liceum
Ilość uczestników: 390
Nazwy kursów: BLOK ICT Webmastering, Grafika komputerowa , MS Office-zaawansowany,BLOK Językowy (Angielski, Niemiecki, Francuski), BLOK Matematyczno-przyrodniczy (Matematyka Fizyka Chemia Biologia), BLOK Humanistyczny (Język polski, Historia, Geografia, WOS).