Projekty w trakcie realizacji

„DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH.  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek
i położnych” nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

Celem Projektu jest: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie kursami kwalifikacyjnymi lub specjalistycznymi i zdaniem egzaminu końcowego 4030 osób w tym nie mniej niż 65 mężczyzn – kadr medycznych pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw : Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w tym co najmniej 40%  pielęgniarek i położnych (1612 osób) współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno  – demograficznymi kraju oraz co najmniej 40% pielęgniarek i położnych  w zakresie: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla PP w terminie do 31.03.2018 roku.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 6 678 976,35 PLN

Projekt „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH.  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.