O projekcie

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie nr RPWP.08.01.02-30-0178/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01-2020-07-31

Zakres  wsparcia:
– realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
– doskonalenia umiejętności nauczycieli,
– doposażenie  pracowni przedmiotowych
– wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 216 704,84 PLN
Wartość projektu: 254 946,88 PLN

Planowany efekty:

Wyrównanie szans edukacyjnych 90 uczniów Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego funkcjonującej w Gnieźnie (Wlkp.) w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn w tym co najmniej 6 uczniów (4K,2M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.:
– realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami,
– doskonalenia umiejętności 5 nauczycieli
– doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w terminie do 31.07.2020 r.

HARMONOGRAMY REALIZACJI WSPARCIA:

Harmonogram 1 – Matematyka 5_2

Harmonogram 2 – Język Angielski 5_4

Harmonogram 3 – Chemia 5_5

Harmonogram 4 – Chemia 5_6

Harmonogram 5 – Fizyka 5_7

Harmonogram 6 – Język Angielski 5_8

Harmonogram 7 – Język Angielski 5_10

Harmonogram 8 – Geografia 5_11

Harmonogram 9 – Fizyka 5_12

Harmonogram 10 – Chemia 5_13

Harmonogram 11 –Język Angielski 5_3

Harmonogram 12 – Język Angielski 5_14

Harmonogram 13 –Geografia 5_9