O projekcie

SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie nr RPWP.08.01.02-30-0178/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01-2021-03-31

Zakres  wsparcia:
– realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
– doskonalenia umiejętności nauczycieli,
– doposażenie  pracowni przedmiotowych
– wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 216 704,84 PLN
Wartość projektu: 254 946,88 PLN

Planowany efekty:

Wyrównanie szans edukacyjnych 90 uczniów Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego funkcjonującej w Gnieźnie (Wlkp.) w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn w tym co najmniej 6 uczniów (4K,2M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.:
– realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe,
– indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami,
– doskonalenia umiejętności 5 nauczycieli
– doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w terminie do 31.07.2020 r.

HARMONOGRAMY REALIZACJI WSPARCIA:

Harmonogram 1 – Harmonogram szkolenia – Angielski gr. 1

Harmonogram 2 –  Harmonogram szkolenia – Matematyka cz. 1 Harmonogram szkolenia – Matematyka cz. 2 Harmonogram szkolenia cz. 3 – Matematyka cz. 1

Harmonogram 3 – Harmonogram szkolenia cz.1 Agnielski gr 2 Harmonogram szkolenia cz.2 Angielski gr 2

Harmonogram 4 – Harmonogram szkolenia cz. 1 Gr 2 Matematyka Harmonogram szkolenia cz. 2 gr. 2 Matematyka Harmonogram szkolenia cz. 3 Gr 2 Matematyka Harmonogram szkolenia cz. 4 Gr. 2 Matematyka

Harmonogram 5 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 3 Angielski Harmonogram szkolenia cz.2 gr 3 Angielski

Harmonogram 6 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 3 Geografia Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 3 Geografia

Harmonogram 7 – Harmonogram szkolenia cz. 2 gr. 4 Angielski Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 4 Angielski

Harmonogram 8 – Harmonogram cz. 2 gr. 4 Geografia Harmonogram szkolenia cz.1 gr.4 Geografia

Harmonogram 9 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr.5 Angielski Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 5 Angielski

Harmonogram 10 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 5 Fizyka Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 5 Fizyka

Harmonogram 11 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr 6 Angielski

Harmonogram 12 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr 6 Fizyka Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 6 Fizyka Harmonogram szkolenia cz.3 gr. 6 Fizyka Harmonogram szkolenia cz.4 gr. 6 Fizyka

Harmonogram 13 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 7 Chemia Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 7 Chemia

Harmonogram 14 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 8 Chemia Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 8 Chemia

Harmonogram 15 – Harmonogram szkolenia cz.1 gr. 9 Chemia Harmonogram szkolenia cz.2 gr. 9 Chemia

 

Niniejszy projekt  został rozszerzony o projekt grantowy w partnerstwie ponadnarodowym pn.: „Zwiększenie zdolności psychologicznych i społecznych uczniów szkół mundurowych poprzez wirtualne konsultacje ze specjalistami” realizowany z projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

Celem projektu jest: opracowanie i wdrożenie Platformy Wirtualnego Coacha, dzięki której zostanie podniesiona jakość świadczonych usług z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego dla uczniów Szkoły Technicznej ZDZ, zwiększając ich szanse edukacyjne i zatrudnieniowe.

Okres realizacji projektu grantowego:  2020-10-01 do 2021-11-30

Wartość grantu: 90 553,75 PLN

 

Strona: Platforma Wirtualnego Coacha

 

wpc