O projekcie

„OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: od 2017-06-01 . do 2020-05-31

Zakres  wsparcia:

  • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
  • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 1 212 656,40
Wartość projektu: 1 346 156,40

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 890 uczniów w tym co najmniej 404 Kobiet w tym co najmniej 20 niepełnosprawnych z 9 Gimnazjów z terenu powiatu M. Kalisz, pow. kaliskiego i pow. ostrzeszowskiego  poprzez kompleksowe wsparcie uczestników tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze spec. potrzebami oraz doskonalenia umiejętności 45 nauczycieli i doposażenie 18 pracowni przedmiotowych w 9 gimnazjacj z terenu WLKP w terminie do 31.05.2020.