O projekcie

„Z wiedzą za pan brat. Kompleksowy system wsparcia dwóch Liceów ogólnokształcących z powiatu rawickiego.” RPWP.08.01.02-30-0172/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 2017-09-01 – 2018-08-31

Zakres wsparcia:

  • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
  • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 210 623,40
Wartość projektu: 227 123,40

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 110 uczniów, w tym co najmniej 58 kobiet, w tym co najmniej 3 niepełnosprawnych z dwóch LO z terenu pow. rawickiego poprzez kompleksowe wsparcie, tj:

  • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności 9 nauczycieli,
  • doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w dwóch LO z WLKP, w terminie do 31.08.2018.