O projekcie

„Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego ”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2017-06-01 – 2019-05-31

Zakres  wsparcia:

  • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
  • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 688 536,25
Wartość projektu: 759 036,25

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 470 uczniów, w tym co najmniej 271 kobiet ,w tym co najmniej 15 niepełnosprawnych z 6 Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu pow. gostyńskiego poprzez kompleksowe wsparcie U tj:

  • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności 21 nauczycieli,
  • doposażenie 11 pracowni przedmiotowych w 6 Szkołach z  WLKP, w terminie do 31.05.2019.