Slide thumbnail
Newtonem być

O projekcie

„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”, RPWP.08.01.02-30-0172/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
Partner – Gmina i Miasto Tuliszków plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków

Termin realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31
Wkład Unii Europejskiej: 354 471,25 PLN
Wartość projektu: 417 025,00 PLN

HAROMOGRAMY:

Harmonogram szkolenia Matematyka 4 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 3 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 2 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 1 G

Harmonogram szkolenia Fizyka 5 G

Harmonogram szkolenia Biologia T 3

Harmonogram szkolenia Biologia T 2