O projekcie

„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”, RPWP.08.01.02-30-0172/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Partner – Gmina i Miasto Tuliszków plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków

Termin realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31
Wkład Unii Europejskiej: 354 471,25 PLN
Wartość projektu: 417 025,00 PLN

HAROMOGRAMY:

UCZNIOWIE

Harmonogram szkolenia Matematyka 4 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 3 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 2 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 1 G

Harmonogram szkolenia Fizyka 5 G

 

Harmonogram szkolenia-t1

Harmonogram szkolenia Biologia T 3

Harmonogram szkolenia Biologia T 2

Harmonogram szkolenia-t4

Harmonogram szkolenia-t5

Harmonogram szkolenia-t6

Harmonogram szkolenia-t7

Harmonogram szkolenia-t8

Harmonogram szkolenia-t9

Harmonogram szkolenia-t10

Harmonogram szkolenia-t11

Harmonogram szkolenia-t12

Harmonogram szkolenia-t13

Harmonogram szkolenia-t14

Harmonogram szkolenia-t15

 

Harmonogram szkolenia Matematyka -G-U6

Harmonogram szkolenia – Matematyka -G-U7

Harmonogram szkolenia – Matematyka – G -U8

Harmonogram szkolenia – Matematyka -G -U9

Aktualizacja harmonogramów:

Harmonogram szkolenia Matematyka G-U6

NAUCZYCIELE

Harmonogram szkolenia-g1 KW

Harmonogram szkolenia-g2-ME

Harmonogram szkolenia -g2 KW

Harmonogram szkolenia-g1-ME

Harmonogram szkolenia nauczyciele KW-T gr 1

Harmonogram szkolenia- nauczyciele SE-Tuliszków gr 4

Harmonogram szkolenia SE-nauczyciele -Tuliszków gr 3

Harmonogram szkolenia-nauczyciele KW -T gr 2