Slide thumbnail
Smiley face

O projekcie

Angielski PERFECT III. Szkolenia językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej z Wielkopolski”, Nr: RPWP.08.02.00-30-0318/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:

– 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego (+ podręcznik) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników
– Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji językowych zgodny z ESOKJ na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 – w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Planowany efekt:

Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych z zakresu języka angielskiego u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.310 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie po 24 roku życia) z Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji językowych w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, 62 osoby

z obszarów wiejskich poprzez objęcie szkoleniem językowym kończącym się egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOK 100% uczestników projektu tj. 310 osób i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego – zdaniem egzaminu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej uczestników projektu tj. 279 osób ogółem, w tym 153 Kobiety, 210 osób 25+, 84 osoby 50+, 106 osób o niskich kwalifikacjach, 140 osób z miast średnich, 270 osób pracujących, 9 osób bezrobotnych, 14 osób niepełnosprawnych, 56 osób z obszarów wiejskich do 31.08.2021 r.

Wkład Unii Europejskiej: 397 201,92 PLN
Wartość projektu: 467 296,38 PLN

Harmonogramy:

 

Harmonogram I grupa – Kalisz

Aktualizacja Harmonogram szkolenia CK1 1 APIII – 13.02.2020- 22.06.2020

 

Harmonogram II grupa – Kalisz

Aktualizacja Harmonogram szkolenia CK1 2 APIII – 15.02.2020-20.06.2020

 

Harmonogram III grupa – Kalisz

Aktualizacja Harmonogram szkolenia CK1 3 APIII – 17.02.2020- 05.06.2020

 

Harmonogram IV grupa – Szamotuły

Aktualizacja HARMONOGRAM SZKOLENIA CK5/1/APIII Szamotuły – 20.02-29.07.2020

 

Harmonogram V grupa – Mosina

HARMONOGRAM SZKOLENIA Mosina szkolenie zdalne – 16.06.-18.08.2020

 

Harmonogram grupa VI – Mosina

HARMONOGRAM SZKOLENIA Mosina szkolenia zdalne – 08.09-27.10.2020

 

Harmonogram grupa VII – Kalisz

Harmonogram szkolenia CK1 4 APIII – 08.09.2020- 27.10.2020

 

Harmonogram grupa VIII – Kalisz

Harmonogram szkolenia CK1 5 APIII – 10.09.2020- 29.10.2020

 

Harmonogram grupa IX – Kalisz

Harmonogram szkolenia CK1 6 APIII – 12..09.2020- 07.11.2020

 

Harmonogram grupa X – Mosina – zdalne

HARMONOGRAM j. angielski CK54APIII 04.11.20-18.01.21

 

Harmonogram grupa XI – Kalisz

Harmonogram szkolenia CK1 7 APII – 14..10.2020- 07.12.2020

 

Harmonogram grupa XII – Konin – zdalne

HARMONOGRAM SZKOLENIA A1 – 14.10 – 07.12.2020

 

Harmonogram grupa XIII – Konin – zdalne

HARMONOGRAM SZKOLENIA B1 – 13.10 – 01.12.2020