O projekcie

S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących, nr PRLB.07.03.00-08-0029/17, realizowany w ramach REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: od 2018-03-01 do 2019-08-31

Zakres  wsparcia:

  • aktywizacja społeczna 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmuje: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
  • aktywizacja zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmuje: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, pracy, kursy zawodowe

Dofinansowanie: 2 149 628,46 PLN
Wartość projektu: 2 262 766,80 PLN

Planowany efekt:
Integracja społeczno-zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270  osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów województwa lubuskiego, poprzez kompleksowy program reintegracji opracowany na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb obejmujący:
– aktywizację społeczną 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmującą:
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
– aktywizację zawodową 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmującą: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże w terminie do 31.08.2019r.