O projekcie

TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie
RPWP.08.01.02-30-0174/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01 – 2020-07-31

Zakres  wsparcia:

 • realizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi  potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności nauczycieli,
 • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej
 • doposażenie pracowni przedmiotowych
 • wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 274 796,50 PLN
Wartość projektu: 323 290,00 PLN

Planowany efekty:
Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów młodszych w tym co najmniej 103 kobiet w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Osieczna – województwo wielkopolskie poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.:

 • realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami,
 • doskonalenia umiejętności 9 nauczycieli
 • doposażenie 6 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w terminie do 31.07.2020 r.