O projekcie

TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie
RPWP.08.01.02-30-0174/17, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2018-08-01 – 2020-10-29

Zakres  wsparcia:

  • realizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi  potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności nauczycieli,
  • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej
  • doposażenie pracowni przedmiotowych
  • wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkoły

Wkład Unii Europejskiej: 274 796,50 PLN
Wartość projektu: 323 290,00 PLN

Planowany efekty:
Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów młodszych w tym co najmniej 103 kobiet w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej z terenu gminy Osieczna – województwo wielkopolskie poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: