O nas

           Tradycje Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu sięgają roku 1931. Naszą dumę wzbudza fakt, że Zakład jest najstarszą placówką oświatową w Wielkopolsce i jedną z najstarszych w Polsce. Wyrósł z najpiękniejszych tradycji, które sięgają czasów K. Marcinkowskiego, K. Libelta, H. Cegielskiego i innych wybitnych Wielkopolan rozwijających działalność pracy organicznej. Ówczesny Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy został wpisany 20 kwietnia 1931r. do rejestru stowarzyszeń prowadzonego w sądzie grodzkim.

          Po wyzwoleniu Zakład wznowił swoją działalność 5 marca 1945r. przyjmując kolejne nazwy: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy, Zakład Doskonalenia Rzemiosła i ostatecznie w 1961r. – Zakład Doskonalenia Zawodowego.

           Obecnie poznański ZDZ realizuje swoje cele statutowe w 5 Centrach Kształcenia, kilkudziesięciu Ośrodkach Kształcenia Zawodowego, kilkunastu szkołach kształcących na poziomie zawodowym, średnim, policealnym, w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie oraz w Warsztacie Szkoleniowo-Produkcyjnym we Wronkach. Kształcimy młodzież i dorosłych w systemie kursowym i szkolnym. Prowadzimy działalność na terenie całego województwa wielkopolskiego poprzez Centra Kształcenia ZDZ w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, które są dodatkowo wspierane przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego usytuowane w mniejszych miejscowościach województwa. Centra są dobrze znane lokalnej społeczności, ponieważ już od dziesięcioleci są wiodącymi placówkami oświatowymi na swoim terenie. Przez lata funkcjonowania zdobyły zaufanie w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych, w dużej mierze przyczyniając się do rozwoju regionów, na których działają. Centra Kształcenia ZDZ są dobrze wyposażonymi jednostkami, a pracująca w nich kadra dobrze zna i rozumie potrzeby mieszkańców. Ich rzetelną i fachową działalność doceniają najbardziej wymagający klienci indywidualni oraz instytucjonalni.

      Istotnym elementem działalności naszego Zakładu jest współpraca z urzędami i instytucjami, takimi jak samorządy terytorialne, Kuratorium Oświaty, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Politechnika Poznańska. Nasz ZDZ współpracuje także z innymi Zakładami Doskonalenia Zawodowego z terenu całego kraju. Tak szeroko zakrojony zakres działalności spowodował, że poznański ZDZ jest skarbnicą wiedzy merytorycznej kształcenia niemal w każdym obszarze i na każdym poziomie.