Kursy komputerowe

„Z komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”, Nr: LSI:RPWP.08.02.00-30-0123/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 01.06.2016 r. do 30.11.2017 Zakres wsparcia: 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników … Czytaj dalej Kursy komputerowe