Kursy komputerowe

„Z komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”,
Nr: LSI:RPWP.08.02.00-30-0123/15

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2016 r. do 30.11.2017

Zakres wsparcia:

  1. 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzajacego uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)
  2. egzaminu potwierdzajacego uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Wkład Unii Europejskiej: 401 875,00 PLN
Wartość projektu: 446 875,00 PLN
Planowany efekt:
Wzrost kwalifikacji cyfrowych co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej to jest:250 osób powyżej 25 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski ,zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, poprzez objęcie szkoleniem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji cyfrowych na poziomie A zgonie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)100% uczestników projektu to jest 250osób oraz uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego na poziomie A, zgonie z ramą kompetencji DIGCOMP przez co najmniej 90% opisanej powyżej grupy, w terminie do 30.11.2017