Slide thumbnail
Smiley face

Kursy językowe

„Angielski PERFECT II. Szkolenia językowe”,
nr LSI: RPWP.08.02.00-30-0130/15
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 8: Edukacja,
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 19.05.2016 r. do 18.11.2017

Zakres wsparcia:

  1. 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników
  2. Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji językowych zgodnym z ESOKJ na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Wkład Unii Europejskiej: 346 004,57 PLN
Wartość projektu: 407 064,21 PLN
Planowany efekt:
Wzrost kwalifikacji językowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez objęcie SZKOLENIEM JĘZYKOWYM kończącym się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM zgodnym z ESOKJ 100%uczestników projektu i uzyskaniem CERTYFIKATU ZEWNĘTRZNEGO potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego(ESOKJ)na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej grupy, w terminie do 18.11.2017 r.