Slide thumbnail
Smiley face

Cel Projektu

Wzrost kwalifikacji językowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez objęcie SZKOLENIEM JĘZYKOWYM kończącym się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM zgodnym z ESOKJ 100%uczestników projektu i uzyskaniem CERTYFIKATU ZEWNĘTRZNEGO potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego(ESOKJ)na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej grupy, w terminie do 18.11.2017 r.