Cel projektu

Integracja społeczno-zawodowa 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i 270  osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 8 powiatów województwa lubuskiego, poprzez kompleksowy program reintegracji opracowany na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb obejmujący:
– aktywizację społeczną 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , oraz 270 osób z ich otoczenia obejmującą:
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne, warsztaty, grupy samopomocowe, inne środowiskowe formy aktywizacji społecznej,
– aktywizację zawodową 90 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmującą: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże w terminie do 31.08.2019r.