Zapisz się

BIURO PROJEKTU
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 146
BIURA TERENOWE – PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE
Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896
Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 6, 64-100 Leszno, tel.65 529 25 21
Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel.67 213 15 74
Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22D/3, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 130
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 146

Uczestnicy

Grupa docelowa:
310 osób dorosłych z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji cyfrowych, oraz deklarujących przystąpienie do egzaminu zewnętrznego w tym nie mniej niż: 170 kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych.

Organizator

Beneficjent – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Cel projektu

Wzrost kwalifikacji w ramach TIK u co najmniej 90%, tj 279 (w tym 154 kobiety) uczestników projektu z grupy docelowej) tj.310 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (głownie po 24 roku życia) z terenu Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osób po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 pracujących, 10 bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, poprzez potwierdzenie nabytych w trakcie szkolenia kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B. odpowiednim certyfikatem zewnętrznym (np. KCA) w terminie do 31.08.2021r.

O projekcie

Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”.
Nr: RPWP.08.02.00-30-0317/18
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe –współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:
– 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIG
– egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Planowany efekt:

Wzrost kwalifikacji w ramach TIK u co najmniej 90%, tj 279 (w tym 154 kobiety) uczestników projektu z grupy docelowej) tj.310 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (głownie po 24 roku życia) z terenu Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osób po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 pracujących, 10 bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, poprzez potwierdzenie nabytych w trakcie szkolenia kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B. odpowiednim certyfikatem zewnętrznym (np. KCA) w terminie do 31.08.2021r.

Wkład Unii Europejskiej: 401 518,75 PLN
Wartość projektu: 472 375 PLN

Harmonogramy realizacji wsparcia

Harmonogram grupa I – Kalisz

AKTUALIZACJA HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 1 12.02.2020-27.05.2020

Harmonogram grupa II – Kalisz

AKTUALIZACJA HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 2 18.02.2020-18.06.2020

Harmonogram grupa I – Piła

HARMONOGRAM CK4-1-25.05.2020 – 02.07.2020 – zmiana harmonogramu.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na dzień 08.06.2020 r.