Planowany efekt

Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 4 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami z 2 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuliszków (OSI)- woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia umiejętności 28 nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt w 2 Szkołach Podstawowych z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

Kontakt

BIURO PROJEKTU
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,
tel. 61 868 54 17 w. 146

PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY
Centrum Kształcenia w Koninie,
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,
tel. 63 24 20 896

Zakres wsparcia

  • doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędnych do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doświadczenia, w tym prowadzonych w systemie zdalnym,
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • zajęcia dodatkowe prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych dla 220 uczniów z 2 Szkół Podstawowych w tym 4 uczniów niepełnosprawnych,
  • doradztwo zawodowo-edukacyjne, indywidualne
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 2 Szkołach Podstawowych w których uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniowie niepełnosprawni,
  • doposażenie 2 Szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia procesu indywidualizacji,
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 4 niepełnosprawnych) – 40 uczniów zgodnie z diagnozą
  • spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych w celu zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa oraz istniejących
  • zagrożeń w szkole i jej otoczeniu.

DOKUMENTY:

4. Oswiadczenie uczestnika projektu.docx

4. Oswiadczenie uczestnika projektu

3. Regulamin udziału w projekcie

3. Regulamin udziału w projekcie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NAUCZYCIEL.docx

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NAUCZYCIEL

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU NAUCZYCIEL.docx

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE NAUCZYCIEL

3. REGULAMIN PROJEKTU NAUCZYCIEL

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA TULISZKÓW NAUCZYCIEL

Grupa docelowa

220 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym 108 uczennic w tym co najmniej 4 uczniów niepełnosprawnych z 2 Szkół Podstawowych – szkoły prowadzące kształcenie ogólne – z WLKP – Gmina Tuliszków (OSI): zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę udziału w projekcie oraz 28 nauczycieli tych szkół w tym 25 kobiet 3 mężczyzn.

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 4 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami z 2 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tuliszków (OSI)- woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenia umiejętności 28 nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt w 2 Szkołach Podstawowych z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

O projekcie

„Newtonem być. Kompleksowy system wsparcia dwóch Szkół Podstawowych z Gminy Tuliszków”, RPWP.08.01.02-30-0172/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
Partner – Gmina i Miasto Tuliszków plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków

Termin realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31
Wkład Unii Europejskiej: 354 471,25 PLN
Wartość projektu: 417 025,00 PLN

HAROMOGRAMY:

Harmonogram szkolenia Matematyka 4 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 3 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 2 G

Harmonogram szkolenia Matematyka 1 G

Harmonogram szkolenia Fizyka 5 G

Harmonogram szkolenia Biologia T 3

Harmonogram szkolenia Biologia T 2