Kontakt

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań,
tel. 61 868 54 17 w. 146

Od dnia 01.12.2021 r.  zmianie uległ adres siedziby Beneficjenta projektu na:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Tel. 61 868 54 17 w. 146 lub 507 077 758

prosimy by wszelką korespondencję adresowaną do Beneficjenta kierować na ww. adres.

PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY
Centrum Kształcenia w Koninie,
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,
tel. 63 24 20 896

Planowany efekt

Wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Ślesin – woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli, tj: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenia umiejętności 17 nauczycieli i doposażenie 5 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

Zakres wsparcia

  • doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędnych do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doświadczenia, w tym prowadzonych w systemie zdalnym,
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • zajęcia dodatkowe prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych dla 150 uczniów w tym 2 uczniów niepełnosprawnych,
  • doradztwo zawodowo-edukacyjne oraz indywidualne,
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 1 szkole podstawowej, w której uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniowie niepełnosprawni,
  • doposażenie szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia procesu indywidualizacji,
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 2 uczniów niepełnosprawnych) – 18 uczniów zgodnie z diagnozą
  • spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych w celu zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa oraz istniejących zagrożeń w szkole i jej otoczeniu.

DOKUMENTY:

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIWY I DEKLARACJA LICHEŃ STARY

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA LS NAUCZYCIEL

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

3. Regulamin udziału w projekcie

3. Regulamin udziału w projekcie

4. Oswiadczenie uczestnika projektu.docx

 

Grupa docelowa

150 uczniów 65 uczennic i 85 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 18 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej prowadzącej kształcenie ogólne – z WLKP – Gmina Ślesin (OSI), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę udziału w projekcie oraz 17 nauczycieli tej szkoły w tym 12 Kobiet i 5 Mężczyzn.

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Ślesin – woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli, tj: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenia umiejętności 17 nauczycieli i doposażenie 5 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

O projekcie

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”,
Nr:  RPWP.08.01.02-30-0171/17
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Partner – Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Okres realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31

Wkład Unii Europejskiej: 227 959,37 PLN
Wartość projektu: 268 187,50 PLN

HARMONOGRAMY:

UCZNIOWIE

Harmonogram szkolenia Biologia1 pdf

Harmonogram szkolenia Fizyka 2 pdf

Harmonogram szkolenia j. angielski 3 pdf

Harmonogram szkolenia Matematyka 4 pdf

Harmonogram Biologia CK2NKDSLU05

Harmonogram Biologia CK2NKDSLU06

Harmonogram szkolenia Geografia U7

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU08

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU09

Harmonogram szkolenia Biologia CK2NKDSLU10

Harmonogram szkolenia Biologia CK2NKDSLU11

Harmonogram szkolenia – Biologia – L-U5 Aktualizacja

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMÓW:

Harmonogram szkolenia Biologia CK2NKDSLU06

Harmonogram szkolenia Geografia CK2NKDSLU07

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU08

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU09

Harmonogram szkolenia Przyroda CK2NKDSLU10

Harmonogram szkolenia Przyroda CK2NKDSLU11

NAUCZYCIELE

Harmonogram szkolenia nauczyciele KW gr 1

Harmonogram szkolenia nauczyciele KW gr 2

Harmonogram szkolenia nauczyciele SE gr 3

Harmonogram szkolenia nauczyciele SE gr 4