Kontakt

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,
tel. 61 868 54 17 w. 146

PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY
Centrum Kształcenia w Koninie,
Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,
tel. 63 24 20 896

Planowany efekt

Wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Ślesin – woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli, tj: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenia umiejętności 17 nauczycieli i doposażenie 5 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

Zakres wsparcia

  • doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt niezbędnych do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i doświadczenia, w tym prowadzonych w systemie zdalnym,
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • zajęcia dodatkowe prowadzące do rozwijania kompetencji kluczowych dla 150 uczniów w tym 2 uczniów niepełnosprawnych,
  • doradztwo zawodowo-edukacyjne oraz indywidualne,
  • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 1 szkole podstawowej, w której uczą się uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniowie niepełnosprawni,
  • doposażenie szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia procesu indywidualizacji,
  • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 2 uczniów niepełnosprawnych) – 18 uczniów zgodnie z diagnozą
  • spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych w celu zwiększenia świadomości na temat bezpieczeństwa oraz istniejących zagrożeń w szkole i jej otoczeniu.

DOKUMENTY:

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIWY I DEKLARACJA LICHEŃ STARY

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

3.REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA LS NAUCZYCIEL

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja udzialu w projekcie, oswiadczenie

3. Regulamin udziału w projekcie

3. Regulamin udziału w projekcie

4. Oswiadczenie uczestnika projektu.docx

 

Grupa docelowa

150 uczniów 65 uczennic i 85 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 18 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej prowadzącej kształcenie ogólne – z WLKP – Gmina Ślesin (OSI), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę udziału w projekcie oraz 17 nauczycieli tej szkoły w tym 12 Kobiet i 5 Mężczyzn.

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Ślesin – woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli, tj: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenia umiejętności 17 nauczycieli i doposażenie 5 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

O projekcie

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”,
Nr:  RPWP.08.01.02-30-0171/17
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
Partner – Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Okres realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31

Wkład Unii Europejskiej: 227 959,37 PLN
Wartość projektu: 268 187,50 PLN

HARMONOGRAMY:

Harmonogram szkolenia Biologia1 pdf

Harmonogram szkolenia Fizyka 2 pdf

Harmonogram szkolenia j. angielski 3 pdf

Harmonogram szkolenia Matematyka 4 pdf

Harmonogram Biologia CK2NKDSLU05

Harmonogram Biologia CK2NKDSLU06

Harmonogram szkolenia Geografia CK2NKDSLU07