Zapisz się na szkolenie

BIURA TERENOWE- PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE

Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88

Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896

Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 6, 64-100 Leszno, tel.65 529 25 21

Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel.67 213 15 74

Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17

Uczestnicy

Grupa docelowa: 250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, w tym nie mniej niż: 138 Kobiet, 125os. po 50 roku życia, 50os z terenów wiejskich ,232 osób pracujących, 18 bezrobotnych, 13 osób niepełnosprawnych

Cel Projektu

Wzrost kwalifikacji językowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3)z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez objęcie SZKOLENIEM JĘZYKOWYM kończącym się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM zgodnym z ESOKJ 100%uczestników projektu i uzyskaniem CERTYFIKATU ZEWNĘTRZNEGO potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego(ESOKJ)na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej grupy, w terminie do 18.11.2017 r.

O projekcie

„Angielski PERFECT II. Szkolenia językowe”,
nr LSI: RPWP.08.02.00-30-0130/15
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 8: Edukacja,
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 19.05.2016 r. do 18.11.2017

Zakres wsparcia:

  1. 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników
  2. Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji językowych zgodnym z ESOKJ na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Wkład Unii Europejskiej: 346 004,57 PLN
Wartość projektu: 407 064,21 PLN
Planowany efekt:
Wzrost kwalifikacji językowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.250 osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, poprzez objęcie SZKOLENIEM JĘZYKOWYM kończącym się EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM zgodnym z ESOKJ 100%uczestników projektu i uzyskaniem CERTYFIKATU ZEWNĘTRZNEGO potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego(ESOKJ)na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej grupy, w terminie do 18.11.2017 r.