Aktualności

Podmiotowy System Finansowania oraz Baza Usług Rozwojowych – zasady funkcjonowania i korzyści

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, firmy szkoleniowe oraz doradcze na cykl spotkań dotyczących Podmiotowego Systemu Finansowania oraz Bazy Usług Rozwojowych. Podczas spotkań zapraszamy do Mobilnego Punktu Rejestracji. Dołącz do najlepszych i umieść swoją ofertę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Spotkania odbędą się:

 • 3 października 2017 r. w Olsztynie
 • 5 października 2017 r. w Poznaniu
 • 6 października 2017 r. w Katowicach

Zarejestruj się na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

 

Rekrutacja

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – OBLIGATORYJNE:

Dla firm

 • firma z sektora MMŚP posiadająca siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego w tym firmy przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.

Dla pracowników

 • pracownik zatrudniony w firmach z sektora MMŚP posiadającej siedzibę na terenie subregionu leszczyńskiego w tym w firmie przechodzącej procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – PUNKTOWANE

Dla firm

 • prowadzenie działalności w branży o najwyższym potencjale rozwojowym w subregionie i/lub smart specialisation–1pkt., pozostałe branże: 0 pkt.
 • uzyskanie przez przedsiębiorstwo wsparcia w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach dział. 2.2 PO WER-1pkt., brak:0 pkt.
 • planowanie udziały w usłudze rozwojowej zakończonej zdobyciem kwalifikacji zgodnie z art.2 pkt 8 ustawy z 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – 1pkt.,nie: 0 pkt.

Dla pracowników

 • płeć: kobiety-1 pkt., mężczyźni – 0 pkt.
 • wiek: powyżej 50lat-1 pkt., poniżej: 0 pkt.
 • wykształcenie: do ISCED3 włącznie -1 pkt., powyżej: 0 pkt.
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: 1 pkt., pozostali: 0 pkt.

POZOSTAŁE KRYTERIA – decydujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów:

 • kolejność zgłoszeń
 • wybór usługi rozwojowej w zakresie kompetencji cyfrowych

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Nabór formularzy rekrutacyjnych – ocena formalna możliwości udziału w projekcie – ocena spełnienia kryteriów rekrutacji – tylko online.
 2. Utworzenie listy firm wyłonionych do udziału w projekcie
 3. Dostarczenie wymaganych dokumentów
 4. Weryfikacja poprawności złożonych dokumentów
 5. Rozmowa przedsiębiorcy z doradcą zawodowym – dla chętnych
 6. Ewentualna korekta listy firm objętych wsparciem w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełniania kryteriów merytorycznych

TERMINY REKRUTACJI:

Szczegółowe terminy naboru będą ogłaszane sukcesywnie na stronie www.zdz.com.pl

Przewidywane nabory:

Rok 2017: kwiecień, czerwiec, wrzesień

Rok 2018: styczeń, kwiecień, lipiec, październik

Rok 2019: styczeń, kwiecień, lipiec

Rekrutacja prowadzona w oparciu o Regulamin Rekrutacji

I TURA. Nabór od 18.04.2017 do 25.04.2017r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – I TURA NABORU

II TURA. Nabór od 19.06.2017 do 03.07.2017r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – II TURA NABORU
Nabór uzupełniający do II tury rekrutacji: 11.07.2017 – 25.07.2017 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – II TURA NABORU

III TURA. Nabór od 25.09.2017 do 09.10.2017 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – III TURA NABORU

IV TURA. Nabór od 10.01.2018 do 24.01.2018 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – IV TURA NABORU

V TURA. Nabór od 04.04.2018 do 18.04.2018 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – V TURA NABORU

VI TURA. Nabór od 04.06.2018 do 18.06.2018 ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VI TURA NABORU

VII TURA. Nabór od 01.10.2018r. do 15.10.2018r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VII TURA NABORU

VIII tura rekrutacji trwać będzie od 03.01.2019r. do 17.01.2019r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – VIII TURA NABORU

IX tura rekrutacji trwać będzie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. – ZAKOŃCZONY
W związku z brakiem zgłoszeń spełniających obligatoryjne kryterium I etapu IX tury rekrutacji (oddelegowanie do projektu jedynie pracowników po 50 roku życia) żadna ze zgłoszonych firm nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

X tura rekrutacji trwać będzie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – X TURA NABORU

XI tura rekrutacji trwać będzie od 23.04.2019r. do odwołania ZAKOŃCZONY
nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej pracowników, wśród których osoby po 50 roku życia będą stanowiły co najmniej 50% uczestników

XII tura rekrutacji trwać będzie od 10.06.2019r. do odwołania ZAKOŃCZONY
W związku z realizacją ostatnich naborów zaplanowanych w projekcie nabór będzie miał charakter ciągły – do odwołania. Przewidziany jest  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, kwota dofinansowania jednego pracownika wynosi 3 000,00 zł, maksymalna kwota przewidziana na przedsiębiorstwo to 27 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem Operator ma prawo wstrzymać nabór na każdym etapie procesu rekrutacji.
Rekrutacja prowadzona w ramach I etapu rekrutacji – XII tury naboru zostaje wstrzymana z dniem 12.06.2019r. ZAKOŃCZONY
LISTA RANKINGOWA FIRM KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU W WYNIKU I ETAPU REKRUTACJI – XII TURA NABORU

XIII tura rekrutacji trwać będzie od 25.06.2019r. ZAKOŃCZONY
nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej pracowników, wśród których osoby po 50 roku życia będą stanowiły co najmniej 50% uczestników. Nabór przewidziany jest  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, kwota dofinansowania jednego pracownika wynosi 3 000,00 zł, maksymalna kwota przewidziana na przedsiębiorstwo to 27 000,00 zł. Zgodnie z regulaminem Operator ma prawo wstrzymać nabór na każdym etapie procesu rekrutacji.

XIV tura rekrutacji trwać będzie od 16.09.2019r. ZAKOŃCZONY
Operator ogłasza nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zadeklarują i oddelegują do realizacji usługi rozwojowej swojego pracownika. Nabór przewidziany jest  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców –  kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 5 000,00 zł, maksymalna kwota przewidziana na przedsiębiorstwo to 5 000,00 zł. W ramach  niniejszego naboru można zrealizować usługę rozwojową  wyłącznie dla 1 pracownika z przedsiębiorstwa. Z uwagi na zbliżający się okres zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2019 r.,  Operator również informuje, iż promesa będzie udzielana wyłącznie do dnia 30.11.2019 r.  co oznacza iż do w. terminu należy z realizować usługę rozwojową.  Zgodnie z regulaminem Operator ma prawo wstrzymać nabór na każdym etapie procesu rekrutacji. ”

XV tura rekrutacji trwać będzie od 01.10.2019r. 23.10.2019r. będzie ostatnim dniem naboru formularzy w ramach XV tury naboru.

W ramach rekrutacji  prowadzony będzie nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zgłoszą do realizacji usług rozwojowych:
– 1 pracownika z  firmy, w tym wypadku usługą rozwojową może zostać objęty wyłączenie 1 pracownik, który spełnia kryteria udziału w projekcie opisane w regulaminie. W ramach ustalonych zasad możliwe jest realizowanie kilku usług rozwojowych, których dofinansowanie nie przekroczy kwoty 5000zł/osobę i 5000 zł na firmę oraz jednocześnie 80% wartości danej usługi;
– lub wyłącznie osoby w wieku 50 lat i powyżej, w  tym przypadku Operator dopuszcza możliwość skierowania do realizacji usług rozwojowych więcej niż 1 pracownika. Przy czym maksymalny poziom dofinansowania wyniesie nie więcej niż 100 000zł na firmę i nie więcej  niż 5000 zł na 1 pracownika.

XVI tura rekrutacji trwać będzie od 24.10.2019r. do odwołania
W ramach rekrutacji  prowadzony będzie nabór ciągły dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zgłoszą do realizacji usług rozwojowych wyłącznie osoby w wieku 50 lat i powyżej, w  tym przypadku Operator dopuszcza możliwość skierowania do realizacji usług rozwojowych więcej niż 1 pracownika. Przy czym maksymalny poziom dofinansowania wyniesie nie więcej niż 100 000zł na firmę i nie więcej  niż 5000 zł na 1 pracownika.

Możliwe jest również zawarcie aneksu do umowy przez firmy, które już brały udział w projekcie z zastrzeżeniem, że do udziału skierować mogą jedynie osoby w wieku 50 lat i powyżej, które dotąd nie uczestniczyły w projekcie, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć łącznie  kwoty 100 000zł na firmę w całym projekcie.

OPERATOR INFORMUJE IŻ z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku realizacji usług rozwojowych w ramach XIV tury naboru. Operator zawiadamia o wszczęciu w dniu 15.11.2019 r. dodatkowej rekrutacji dla firm delegujących do odbycia usług rozwojowych wyłącznie 1 pracownika (bez względu na wiek). Nabór zostanie zamknięty w momencie wyczerpania oszczędności o czym Operator niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej.

W dalszym ciągu prowadzony jest nabór dla firm delegujących do realizacji usług rozwojowych wyłącznie pracowników w wieku 50 lat i więcej. – 15 edycja naboru.

Ponadto Operator informuję, iż wszystkie szkolenia oraz płatności za nie powinny się odbyć w terminie do 15.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin udziału w projekcie

załącznik nr 1.
Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i lub branż strategicznych dla regionu

 

Uczestnicy

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelowa projektu stanowi nie mniej niż 720 firm z sektora MŚP( z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej)z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz nie mniej niż 2161 ich pracowników.

POZOSTAŁE CECHY-FIRMY:

 • Sektor-100% MMŚP
 • Wielkość: MIKRO-688 firm, MAŁE-27 firm, ŚREDNIE-5 firm
 • Miejsce prowadzenia działalności -100% subregion leszczyński – zgodnie z NUTS 3
 • Branża – nie mniej niż 15%-108firm z branż o najwyższym potencjale rozwojowym i/lub smart specialisation.

POZOSTAŁE CECHY PRACOWNIKÓW:

 • co najmniej 1060 kobiet,
 • co najmniej 540osób 50+,
 • co najmniej 692osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • co najmniej 99 osób niepełnosprawnych

Cel projektu

Wzrost konkurencyjności oraz efektywności pracy 720 przedsiębiorstw (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) w tym 688 mikro, 27 małych, 5 Średnich przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarzadzania, rozwoju MŚP w obszarach inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji dostosowanych do potrzeb pracodawcy przez 2161 pracowników MMŚP z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego w tym, nie mniej niż 1060 kobiet, 692 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 540 osób 50+ i 99 osób niepełnosprawnych, w terminie do 31.12.2019r.

SUBREGION LESZCZYŃSKI TWORZĄ:

POWIAT GOSTYŃSKI w tym gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo – gmina wiejska, Piaski – gmina wiejska, Pogorzela, Poniec
POWIAT GRODZISKI w tym gminy: Granowo – gmina wiejska, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec – gmina wiejska, Rakoniewice, Wielichowo
POWIAT KOSCIAŃSKI w tym gminy: Czempiń, Kościan, Kościan – gmina wiejska, Krzywiń, Śmigiel
POWIAT LESZCZYŃSKI w tym gminy: Krzemieniewo – gmina wiejska, Lipno – gmina wiejska, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa – gmina wiejska, Wijewo – gmina wiejska, Włoszakowice – gmina wiejska
POWIAT MIĘDZYCHODZKI w tym gminy: Chrzypsko Wielkie – gmina wiejska, Kwilcz – gmina wiejska, Międzychód, Sieraków
POWIAT NOWOTOMYSKI w tym gminy: Kuślin – gmina wiejska, Lwówek, Miedzichowo – gmina wiejska, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń
POWIAT RAWICKI w tym gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – gmina wiejska, Rawicz
POWIAT WOLSZTYŃSKI w tym gminy: Przemęt – gmina wiejska, Siedlec – gmina wiejska, Wolsztyn
POWIAT MIASTO LESZNO

O projekcie

CENTRUM USŁUG ROZWOJOWYCH W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników z terenu subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego”, nr RPWP.06.05.00-30-0144/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

ZAKRES WSPARCIA:
-DORADZTWO DLA PRZEDSIEBIORSTW w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej – umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z doradcą, który w razie potrzeby pomoże zinterpretowa
– wyniki analiz rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju, wybra
– najbardziej korzystny dla przedsiębiorstwa rodzaj wsparcia-przeprowadzi uproszczonej analizy potrzeb przedsiębiorcy – Etap rekrutacji.
USŁUGA ROZWOJOWA:
– Szkoleniowa
– doradcza

BENEFICJENT– Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, Tel. 61 868 54 17
OKRES REALIZACJI: 01.01.2017-31.12.2019

Wkład Unii Europejskiej: 7 735 271,80 PLN
Wartość projektu: 9 100 319,77 PLN

Planowany efekt:
Wzrost konkurencyjności oraz efektywności pracy 720 przedsiębiorstw (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) w tym 688 mikro, 27 małych, 5 Średnich przedsiębiorstw, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, z subregionu leszczyńskiego Wielkopolski, w szczególności przez działania szkoleniowe i doradcze w zakresie poprawy jakości zarzadzania, rozwoju MŚP w obszarach inteligentnych specjalizacji, wykorzystywania nowych technologii i zarządzania kapitałem ludzkim oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji dostosowanych do potrzeb pracodawcy przez 2161 pracowników MMŚP z subregionu leszczyńskiego woj. Wielkopolskiego w tym, nie mniej niż 1060 kobiet, 692 osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 540 osób 50+ i 99 osób niepełnosprawnych, w terminie do 31.12.2019r.