Aktualności

Oferta pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

Zatrudnimy specjalistę ds. projektów

 

Wymagania na stanowisku specjalista ds. projektów:

  • doświadczenie w realizacji min. 2 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, WRPO, inne) w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020,
  • doświadczenie w aplikowaniu o fundusze europejskie,
  • znajomość programu SL2014,
  • znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów,
  • zaangażowanie w powierzone obowiązki,
  • samodzielności w działaniu,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
  • czynne prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.

 

Aplikuj (CV i list motywacyjny)

sekretariat@zdz.poznan.pl

Zapytanie numer 1/SOS/RE/2018 Dotyczące wyboru wykonawcy usług remontowo-budowlanych w ramach projektu: „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy usług remontowo-budowlanych w ramach projektu: „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie prace remontowe

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do 15 jednostek OSP na terenie województwa lubuskiego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do  15 jednostek  OSP  na terenie województwa lubuskiego na potrzeby utworzenia świetlic w których będą obywały się warsztaty stacjonarne dla osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym organizowane w ramach projektu. „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

Załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie SOS doposażenie

Wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce”

W związku z realizacją projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych –  tryb konkursowy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4-6, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników w/w projektu.

 

Formularz ofertowy

załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie

załącznik nr 2 do formularza ofertowego – dane osobowe

Zapytanie w ramach rozeznania rynku

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW – „SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0038/16  Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW – Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku NA DOSTAWĘ LICENCJI DO NARZĘDZI DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE UCZNIÓW

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku
Formularz ofertowy do rozeznania rynku
załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie
załącznik nr 2 do formularza ofertowego – grupa kapitałowa
załącznik nr 3 do formularza ofertowego – dane osobowe

Wyjaśnienia

post-photo2

Projekty

          Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego możliwości ubiegania się o środki z różnego rodzaju funduszy przeznaczonych na rozwój oświaty. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wspomagamy ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Zakład Doskonalenia Zawodowego wykorzystując swój potencjał w latach 2004 – 2014 zrealizował projekty przyczyniające się zwiększania kompetencji i kwalifikacji różnych grup społecznych i zawodowych w Wielkopolsce. W ostatnim dziesięcioleciu uzyskaliśmy dofinansowanie oraz zrealizowaliśmy ponad 40 projektów własnych dofinansowanych z EFS oraz przeszkoliliśmy ok. 20 000 osób w ramach tych projektów. Wszystkie projekty zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Ponadto, w ramach współpracy z różnymi instytucjami realizowaliśmy szkolenia zlecone finansowane z EFS.

Zobacz więcej