Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kurs konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu konstrukcji odzieży damskiej w wymiarze 40 godzin.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 4. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukierniczego o tematyce tortów piętrowych i ich dekoracja w wymiarze do 20 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu cukierniczego o tematyce tortów piętrowych i ich dekoracja.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 4. Zapytanie

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: „Henna pudrowa i architektura brwi” w wymiarze do 16 godzin oraz „Przedłużanie rzęs – metoda 1:1” do 16 godzin dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19 Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Henna pudrowa i architektura brwi” oraz „Przedłużanie rzęs – metoda 1:1”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 2. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 3. Zapytanie kosmetyczne
 4. Formularz ofertowy

Zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B z egzaminem” w wymiarze 60 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu: „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

W związku z realizacją  projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”, nr RPWP.06.04.01-30-0056/19

Zamawiający – Zakład Doskonalenia Zawodowego – składa zapytanie w ramach Rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kategorii B

z egzaminem”.

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy w załączeniu.

 1. Formularz ofertowy
 2. Zał nr 1 – Oświadczenie oferenta
 3. Zał nr 2 – Klauzula informacyjna
 4. Zapytanie

Planowany efekt

Umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom w tym 13 bezrobotnym lub biernym zawodowo w tym 22 kobietom z terenu m. Konin i powiatu konińskiego pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego „Akademia Malucha” w Koninie w okresie od 01.05.2020 r. do 29.11.2021 r.

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,
tel. 61 868 54 17 w. 146

PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY

Centrum Kształcenia w Koninie,
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,
tel. 63 24 20 896 w. 313 lub 322

Zakres wsparcia

W ramach projektu zaplanowano:
– dostosowanie pomieszczeń i placu zabaw do utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
– wyszkolenie 5 opiekunów dla nowo utworzonego klubu dziecięcego,
– bieżące funkcjonowanie nowo powstałych 25 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w tym wyżywienie i ubezpieczenie
– opracowanie IPD oraz szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,
– 3 miesięczne staże dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,
– wsparcie społeczne i pośrednictwo pracy dla opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha.

Grupa docelowa

Osoby z województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z miasta Konin i powiatu konińskiego:

25 osób (nie mniej niż 22 K) doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 10 osób bezrobotnych, 3 osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, w tym 12 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 7 osób z ww. będzie pochodziło z terenów wiejskich.

Cel projektu

Umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom w tym 13 bezrobotnym lub biernym zawodowo w tym 22 kobietom z terenu m. Konin i powiatu konińskiego pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego „Akademia Malucha” w Koninie w okresie od 01.05.2020 r. do 29.11.2021 r.

O projekcie

Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie” Nr: RPWP.06.04.01-30-056/19, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Termin realizacji: 2020-05-01 – 2021-11-29

Wkład Unii Europejskiej: 746 498,22 PLN

Wartość projektu: 878 233,20 PLN

Cel projektu/Planowany efekt: Umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom w tym 13 bezrobotnym lub biernym zawodowo w tym 22 kobietom z terenu m. Konin i powiatu konińskiego pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w formie klubu dziecięcego „Akademia Malucha” w Koninie
w okresie od 01.05.2020 r. do 29.11.2021 r.

Grupa docelowa:

Osoby z województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z miasta Konin i powiatu konińskiego:
25 osób (nie mniej niż 22 K) doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 10 osób bezrobotnych, 3 osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, w tym 12 osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 7 osób z ww. będzie pochodziło z terenów wiejskich.

Zakres  wsparcia

W ramach projektu zaplanowano:

– dostosowanie pomieszczeń i placu zabaw do utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– wyszkolenie 5 opiekunów dla nowo utworzonego klubu dziecięcego,

– bieżące funkcjonowanie nowo powstałych 25 miejsc opieki na dziećmi do lat 3 w tym wyżywienie i ubezpieczenie

-opracowanie IPD oraz szkolenia dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,

– 3 miesięczne staże dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha,

– wsparcie społeczne i pośrednictwo pracy dla opiekunów dzieci objętych opieką w klubie malucha.

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
tel. 61 868 54 17 w. 146

PUNKT INFORMACYJNO REKRUTACYJNY

Centrum Kształcenia w Koninie,
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin,

tel. 63 24 20 896 w. 313 lub 322

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I DEKLARACJA

2. OŚWIADCZENIE

3. OŚWIADCZENIE O B Zarejestrowany w PUP

4. OŚWIADCZENIE O b Niezarejestrowany w PUP

5. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

6. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

100_0006
100_0008
100_0010