Akademia zawodu

Akademia zawodu. Praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół powiatu krotoszyńskiego nr LSI: RPWP.08.03.01-30-0005/15

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.09.2016- 31.08.2019

Zakres wsparcia:
doposażenie pracowni szkolnych
– aktualizowanie wiedzy nauczycieli związane z planami rozwojowymi szkoły
– doradztwo zawodowe dla uczniów
– kursy zawodowe dla uczniów
– staże zawodowe dla uczniów

Wkład Unii Europejskiej: 988 665,60 PLN
Wartość projektu: 1 163 136,00 PLN
Planowany efekt: Podniesienie szans na rynku pracy 110 uczniów w tym co najmniej 43 Kobiet z 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu krotoszyńskiego (Wielkopolska) poprzez kompleksowe wsparcie Uczniów: realizację doradztwa zawodowego, kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z 2 pracodawcami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie 4 pracowni szkolnych do 31.08.2019