Agencja Zatrudnienia ZDZ

Zapraszamy do kontaktu

Pracodawców zainteresowanych współpracą w szerszym zakresie zachęcamy do podpisania porozumienia,

Zachęcamy do kontaktu

Znajdujemy właściwe osoby i wyszukujemy najlepsze oferty dla pracowników

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z dniem 09.10.2007 uzyskał certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia jako:

 • agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nr 4131/1a
 • agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich pod nr 4131/1b
 • agencja poradnictwa zawodowego pod nr 4131/4
 • agencja doradztwa personalnego pod nr 4131/2

Opiekun w klubie malucha

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
akademia.malucha@zdz.com.pl
W temacie wiadomości: Opiekun w klubie dziecięcym

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu - Centrum Kształcenia w Koninie
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko Opiekuna
w klubie malucha w wymiarze pracy 1 etat do Klubu Malucha w Koninie.


Wymagania:
- mile widziane doświadczenie;
- wykształcenia kierunkowego: ukończony kurs opiekuna w żłobku 280 godzin z certyfikatem lub
ukończenie policealnego studium dla opiekunek lub wyższe na dowolnym kierunku, którego program
obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem lub wykształcenie
średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z
dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem
zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku
opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności)
lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne
szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu
opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad
dziećmi do lat 3.


Ww. szkolenia będą finansowane w ramach projektu.
Ponadto:
- pełnoletności;
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
- niekaralności za przestępstwa umyślne;
- niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
- odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku (udział w szkoleniu
zapewniony w ramach projektu)


Zakres obowiązków:
- opieka nad dziećmi do lat 3 oraz prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie
z obowiązującym programem nauczania,
- współpraca z psychologiem w zakresie opieki i rozwoju dzieci,
- współpraca z rodzicami oraz nauczycielami,
- czynny udział w działalności klubu,


Oferujemy:
- umowę o pracę - pełny etat,
- satysfakcjonujące wynagrodzenia,
- wsparcie merytoryczne,


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
akademia.malucha@zdz.com.pl


W temacie wiadomości: Opiekun w klubie dziecięcym

 


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49 na potrzeby niniejszego procesu
rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) oraz wyrażam zgodę na
otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący
mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia przyjmuję do wiadomości, że:
1.dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacji (maksymalnie 12
miesięcy),
2.posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (adres e-mail:akademia.malucha@zdz.com.pl),
3.przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej
cofnięciem,
4.istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
5.podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
6.moje dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa,
7.administrator nie będzie przekazywał moich danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
8.moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w procesie rekrutacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 1 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Opiekun z uprawnieniami pielęgniarki położnej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
akademia.malucha@zdz.com.pl

ZOBACZ WIĘCEJ

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu - Centrum Kształcenia w Koninie
ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko Opiekuna
z uprawnieniami pielęgniarki/położnej w wymiarze pracy ½ etatu do Klubu Malucha w Koninie.


Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie jako pielęgniarka/ położna,
- aktualne prawo do wykonywania zawodu,
- umiejętność pracy w zespole,
- aktywność, kreatywność, optymizm,
- odpowiedzialność, samodzielność,
- wysoka kultura osobista,
- doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, mile widziane.


Zakres obowiązków:
- ocena stanu zdrowia dzieci i udzielanie podstawowej pomocy medycznej,
- współpraca z psychologiem w zakresie opieki i rozwoju dzieci,
- prowadzenie dokumentacji medycznej dzieci,
- opieka nad dziećmi do lat 3,
- współpraca z rodzicami oraz nauczycielami,
- czynny udział w działalności klubu,


Oferujemy:
- umowę o pracę w wymiarze ½ etatu


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
akademia.malucha@zdz.com.pl


W temacie wiadomości: Opiekuna z uprawnieniami pielęgniarki/położnej


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49 na potrzeby niniejszego procesu
rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) oraz wyrażam zgodę na
otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący
mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia
przyjmuję do wiadomości, że:
1.dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacji (maksymalnie 12
miesięcy),
2.posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (adres e-mail:akademia.malucha@zdz.com.pl),
3.przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa
na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej
cofnięciem,
4.istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
5.podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,
6.moje dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie
stosownych przepisów prawa,
7.administrator nie będzie przekazywał moich danych osobowych odbiorcom
w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
8.moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w procesie rekrutacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 1 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Szukasz pracy? Czekamy na Ciebie!

 

Jeśli jesteś osobą, która poszukuje pracy lub chciałaby zmienić dotychczasową, nasi pracownicy pomogą w określaniu Państwa potrzeb i predyspozycji. Poradzą, jak podnieść lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz pokażą, jak poruszać się po rynku pracy.

Dołożymy wszelkich starań, aby efektem naszej współpracy było podpisanie umowy o pracę, która da Państwu satysfakcję oraz tak niezbędne poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Formularz kontaktowy dla osoby poszukującej pracy/porady zawodowej

  • Szukam pracy w zawodzie

   Jestem zainteresowany/a ofertą szkoleń w zakresie

   Jestem zainteresowany/a poradą zawodową

  • OCZEKIWANE WARUNKI PRACY

   Miejsce pracy (wymagane)
   PoznańLesznoKoninPiłaKalisz

   Rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, zmianowość, miejsce

  • DANE OSOBOWE

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Telefon (wymagane)

   Email (wymagane)

   Wiek (wymagane)

   Wykształcenie

  • Zawód wyuczony

   Dodatkowe umiejętności, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, certyfikaty

   Zainteresowania

   Dodaj plik CV

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

    Wykonywany zawód Zakres obowiązków Czas trwania
  1.
  2.
  3.

  Wyrażam zgodę na umieszczenie udzielonych powyżej informacji w bazie danych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu na warunkach określonych ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Zgadzam się także na otrzymywanie na ww. wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (mail, tel. kom.), informacji handlowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity 03.12.2013r.).

  Szukasz pracownika?

   

  Zgłasza się do nas wiele osób z dużą motywacją i chęcią do pracy. Pomagamy im uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy.

  Reagujemy elastycznie i jesteśmy w stanie przygotować pracowników, którzy zdobędą kwalifikacje niezbędne w Państwa firmie.

  Pracodawców zainteresowanych współpracą w szerszym zakresie zachęcamy do podpisania porozumienia, w ramach którego będziemy informować Państwa, m.in. o:

  • organizowanych szkoleniach dla wybranych grup zawodowych,
  • możliwościach udziału w szkoleniach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • organizowanych stażach i praktykach,
  • innych działaniach, które mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój działalności Państwa firmy.

  Pracodawcy zainteresowani podpisaniem porozumienia proszeni są o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym.

  Formularz kontaktowy dla pracodawcy

   • STANOWISKO

    Nazwa stanowiska pracy, na które poszukiwany jest pracownik

    Wymagania (kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, certyfikaty)

    Wykształcenie

    Załącz plik


    WARUNKI PRACY

    Miejsce pracy (wymagane)
    PoznańLesznoKoninPiłaKalisz

    Umowa

    Wymiar czasu pracy

    Zmianowość

    Inne

    PROPONOWANE WYNAGRODZENIE

    Kwota brutto

   • DANE PRACODAWCY

    Nazwa (wymagane)

    Adres (wymagane)

    Telefon (wymagane)

    Email (wymagane)

    Jestem zainteresowany podpisaniem porozumienia o współpracy.

    Wyrażam zgodę na umieszczenie udzielonych powyżej informacji w bazie danych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu na warunkach określonych ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Zgadzam się także na otrzymywanie na ww. wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (mail, tel. kom.), informacji handlowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity 03.12.2013r.).