Marzec 2021

Grupa docelowa

150 uczniów 65 uczennic i 85 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 18 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej prowadzącej kształcenie ogólne – z WLKP – Gmina Ślesin (OSI), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę udziału w projekcie oraz 17 nauczycieli tej szkoły w tym 12 Kobiet i 5 Mężczyzn.

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym co najmniej 2 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Ślesin – woj. wielkopolskie, poprzez kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli, tj: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenia umiejętności 17 nauczycieli i doposażenie 5 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej z terenu WLKP w terminie do 31.12.2022 r.

O projekcie

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”,
Nr:  RPWP.08.01.02-30-0171/17
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań
Partner – Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Okres realizacji: 2021-01-01 – 2022-12-31

Wkład Unii Europejskiej: 227 959,37 PLN
Wartość projektu: 268 187,50 PLN

HARMONOGRAMY:

UCZNIOWIE

Harmonogram szkolenia Biologia1 pdf

Harmonogram szkolenia Fizyka 2 pdf

Harmonogram szkolenia j. angielski 3 pdf

Harmonogram szkolenia Matematyka 4 pdf

Harmonogram Biologia CK2NKDSLU05

Harmonogram Biologia CK2NKDSLU06

Harmonogram szkolenia Geografia U7

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU08

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU09

Harmonogram szkolenia Biologia CK2NKDSLU10

Harmonogram szkolenia Biologia CK2NKDSLU11

Harmonogram szkolenia – Biologia – L-U5 Aktualizacja

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMÓW:

Harmonogram szkolenia Biologia CK2NKDSLU06

Harmonogram szkolenia Geografia CK2NKDSLU07

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU08

Harmonogram szkolenia Język Angielski CK2NKDSLU09

Harmonogram szkolenia Przyroda CK2NKDSLU10

Harmonogram szkolenia Przyroda CK2NKDSLU11

NAUCZYCIELE

Harmonogram szkolenia nauczyciele KW gr 1

Harmonogram szkolenia nauczyciele KW gr 2

Harmonogram szkolenia nauczyciele SE gr 3

Harmonogram szkolenia nauczyciele SE gr 4