Luty 2020

Zapisz się

BIURO PROJEKTU
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 146
BIURA TERENOWE – PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE
Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896
Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 6, 64-100 Leszno, tel.65 529 25 21
Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel.67 213 15 74
Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22D/3, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 130
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 146

Uczestnicy

Grupa docelowa:
310 osób dorosłych z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji cyfrowych, oraz deklarujących przystąpienie do egzaminu zewnętrznego w tym nie mniej niż: 170 kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych.

Organizator

Beneficjent – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Cel projektu

Wzrost kwalifikacji w ramach TIK u co najmniej 90%, tj 279 (w tym 154 kobiety) uczestników projektu z grupy docelowej) tj.310 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (głownie po 24 roku życia) z terenu Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osób po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 pracujących, 10 bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, poprzez potwierdzenie nabytych w trakcie szkolenia kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B. odpowiednim certyfikatem zewnętrznym (np. KCA) w terminie do 31.08.2021r.

O projekcie

Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”.
Nr: RPWP.08.02.00-30-0317/18
, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe –współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:
– 60 godzinne szkolenia komputerowe przygotowujące uczestników do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIG
– egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B zgodnie z ramą kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework-DIGCOMP)

Planowany efekt:

Wzrost kwalifikacji w ramach TIK u co najmniej 90%, tj 279 (w tym 154 kobiety) uczestników projektu z grupy docelowej) tj.310 dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej (głownie po 24 roku życia) z terenu Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji TIK w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osób po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 pracujących, 10 bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, poprzez potwierdzenie nabytych w trakcie szkolenia kompetencji cyfrowych na poziomie A lub B. odpowiednim certyfikatem zewnętrznym (np. KCA) w terminie do 31.08.2021r.

Wkład Unii Europejskiej: 401 518,75 PLN
Wartość projektu: 472 375 PLN

Harmonogramy realizacji wsparcia

Harmonogram grupa I – Kalisz

AKTUALIZACJA HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 1 12.02.2020-27.05.2020

Harmonogram grupa II – Kalisz

AKTUALIZACJA HARMONOGRAM SZKOLENIA CK1 2 18.02.2020-18.06.2020

Harmonogram grupa I – Piła

HARMONOGRAM CK4-1-25.05.2020 – 02.07.2020 – zmiana harmonogramu.

Rozpoczęcie zajęć zaplanowano na dzień 08.06.2020 r.

Zapisz się

BIURO PROJEKTU:
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań,
tel. 61 868 54 17 w. 146

BIURA TERENOWE – PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE
Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88
Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, tel. 63 24 20 896
Centrum Kształcenia w Lesznie, ul. Krótka 6, 64-100 Leszno, tel.65 529 25 21
Centrum Kształcenia w Pile, ul. Browarna 19, 64-920 Piła, tel.67 213 15 74
Centrum Kształcenia w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22D/3, 60-179 Poznań, tel. 61 868 54 17 w. 130

Uczestnicy

Grupa docelowa:
310 osób dorosłych w tym nie mniej niż 170 kobiet w wieku aktywności zawodowej (głównie po 24 roku życia) z Wielkopolski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji/kompetencji językowych.

Cel projektu

Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych z zakresu języka angielskiego u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.310 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie po 24 roku życia) z Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji językowych w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, 62 osoby

z obszarów wiejskich poprzez objęcie szkoleniem językowym kończącym się egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOK 100% uczestników projektu tj. 310 osób i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego – zdaniem egzaminu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej uczestników projektu tj. 279 osób ogółem, w tym 153 Kobiety, 210 osób 25+, 84 osoby 50+, 106 osób o niskich kwalifikacjach, 140 osób z miast średnich, 270 osób pracujących, 9 osób bezrobotnych, 14 osób niepełnosprawnych, 56 osób z obszarów wiejskich do 31.08.2021 r.

O projekcie

Angielski PERFECT III. Szkolenia językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej z Wielkopolski”, Nr: RPWP.08.02.00-30-0318/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 2019-12-01 – 2021-08-31

Zakres wsparcia:

– 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego (+ podręcznik) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2- w zależności od poziomu wyjściowego uczestników
– Egzamin potwierdzający nabycie kompetencji językowych zgodny z ESOKJ na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 – w zależności od poziomu wyjściowego uczestników

Planowany efekt:

Podniesienie poziomu kwalifikacji językowych z zakresu języka angielskiego u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej,tj.310 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie po 24 roku życia) z Wlkp, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji językowych w tym nie mniej niż: 170 Kobiet, 233 osoby po 25 roku życia, 93 osoby po 50 roku życia, 118 osób o niskich kwalifikacjach, 155 osób z miast średnich, 300 osób pracujących, 10 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych, 62 osoby

z obszarów wiejskich poprzez objęcie szkoleniem językowym kończącym się egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOK 100% uczestników projektu tj. 310 osób i uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego – zdaniem egzaminu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 przez co najmniej 90% opisanych powyżej uczestników projektu tj. 279 osób ogółem, w tym 153 Kobiety, 210 osób 25+, 84 osoby 50+, 106 osób o niskich kwalifikacjach, 140 osób z miast średnich, 270 osób pracujących, 9 osób bezrobotnych, 14 osób niepełnosprawnych, 56 osób z obszarów wiejskich do 31.08.2021 r.

Wkład Unii Europejskiej: 397 201,92 PLN
Wartość projektu: 467 296,38 PLN

Harmonogramy:

 

Harmonogram I grupa

Aktualizacja Harmonogram szkolenia CK1 1 APII – 13.02.2020- 22.06.2020

 

Harmonogram II grupa

Aktualizacja Harmonogram szkolenia CK1 2 APII – 15.02.2020-20.06.2020

 

Harmonogram III grupa

Aktualizacja Harmonogram szkolenia CK1 3 APII – 17.02.2020- 05.06.2020

 

Harmonogram IV grupa

Aktualizacja HARMONOGRAM SZKOLENIA CK5/1/APIII Szamotuły – 20.02-29.07.2020

 

Harmonogram V grupa

HARMONOGRAM SZKOLENIA Mosina szkolenie zdalne – 16.06.-18.08.2020