Maj 2018

Zapytanie numer 1/SOS/RE/2018 Dotyczące wyboru wykonawcy usług remontowo-budowlanych w ramach projektu: „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na wyłonienie wykonawcy usług remontowo-budowlanych w ramach projektu: „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie prace remontowe

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do 15 jednostek OSP na terenie województwa lubuskiego

Zapytanie w ramach rozeznania rynku na dostarczenie doposażenia do  15 jednostek  OSP  na terenie województwa lubuskiego na potrzeby utworzenia świetlic w których będą obywały się warsztaty stacjonarne dla osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym organizowane w ramach projektu. „S.O.S.- wsparcie dla potrzebujących” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Formularz ofertowy

Załącznik dane osobowe

Załącznik oświadczenia

Zapytanie SOS doposażenie

Zapisz się na szkolenie

BIURA TERENOWE- PUNKTY INFORMACYJNO REKRUTACYJNE

Centrum Kształcenia w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz, tel. 62 767 40 88

Uczestnicy

Grupa docelowa: 890 uczniów w tym co najmniej 404 Kobiet w tym co najmniej 20 niepełnosprawnych z 9 Gimnazjów z terenu powiatu M. Kalisz, pow. kaliskiego i pow. ostrzeszowskiego tj.

Gimnazjum w Grabowie nad Prosną

– Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

– Gimnazjum nr 2 w Kaliszu

– Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

– Gimnazjum nr 4 w Kaliszu

– Gimnazjum w Blizanowie

– Gimnazjum w Jankowie Pierwszym

– Gimnazjum w Piotrowie

– Gimnazjum w Stawiszynie

Organizator

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 890 uczniów w tym co najmniej 404 Kobiet w tym co najmniej 20 niepełnosprawnych z 9 Gimnazjów z terenu powiatu M. Kalisz, pow. kaliskiego i pow. ostrzeszowskiego  poprzez kompleksowe wsparcie uczestników tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji

kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze spec. potrzebami oraz doskonalenia umiejętności 45 nauczycieli i doposażenie

18 pracowni przedmiotowych w 9 gimnazjacj z terenu WLKP w terminie do 31.05.2020.

O projekcie

„OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe–współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: od 2017-06-01 . do 2020-05-31

Zakres  wsparcia:

  • realizacja zajęć  z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenia umiejętności  nauczycieli,
  • doposażenie  pracowni przedmiotowych

Wkład Unii Europejskiej: 1 212 656,40
Wartość projektu: 1 346 156,40

Planowany efekt:

Wyrównanie szans edukacyjnych 890 uczniów w tym co najmniej 404 Kobiet w tym co najmniej 20 niepełnosprawnych z 9 Gimnazjów z terenu powiatu M. Kalisz, pow. kaliskiego i pow. ostrzeszowskiego  poprzez kompleksowe wsparcie uczestników tj.: realizację zajęć z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, indywidualne wsparcie uczniów ze spec. potrzebami oraz doskonalenia umiejętności 45 nauczycieli i doposażenie 18 pracowni przedmiotowych w 9 gimnazjacj z terenu WLKP w terminie do 31.05.2020.

Uczestnicy

Grupa docelowa: Wyrównanie szans edukacyjnych 110 uczniów, w tym co najmniej 58 kobiet, w tym co najmniej 3 niepełnosprawnych z dwóch LO z terenu pow. rawickiego, tj:

– Zespole Szkół im.St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce Liceum Ogólnokształcące

– Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Jutrosinie Liceum Ogólnokształcące

Organizator

Beneficjent  – Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań