Styczeń 2018

Wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce”

W związku z realizacją projektu „Nowa kariera – wsparcie zatrudnienia w Wielkopolsce.”, nr RPWP.06.05.00-30-0128/16 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych –  tryb konkursowy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 4-6, ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą rozeznania rynku na wyłonienie Wykonawcy/ów mających dostarczyć poczęstunek dla uczestników w/w projektu.

 

Formularz ofertowy

załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie

załącznik nr 2 do formularza ofertowego – dane osobowe

Zapytanie w ramach rozeznania rynku