Marzec 2017

Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego, 60-171 Poznań,
ul. Żmigrodzka 41/49, tel. 61 86 85 417

KALISZ:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz tel. 62 767 40 88

KONIN:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie ul. Zofii Urbanowskiej 9,62-500 Konin tel 63 242 08 96

LESZNO:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel 65 529 25 21

PIŁA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile ul. Browarna 19, 64-920 Piła tel 67 214 82 76

POZNAŃ:

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu ul. Kamiennogórska 22D/3, 60-179 Poznań tel 61 868 54 17

Uczestnicy

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki:

1. zgłasza z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji
2. posiada na terenie województwa wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego
3. jest osoba dorosłą po 25 roku życia
4. jest osobą o niskich kwalifikacjach – do ISCED 3 włącznie
5. jest osobą pracującą w branżach zgodnie z PKD- Polską Klasyfikacją Działalności :;

a) Sekcja C – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE- Dział 10 – PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

b) Sekcja F – BUDOWNICTWO

-Dział 41 – ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
-Dział 42 – ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
-Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

I jednocześnie Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2094) pracuje w zawodzie:

751107 Wędliniarz
751201 Cukiernik
751204 Piekarz
712101 Dekarz
711402 Betoniarz-zbrojarz
721301 Blacharz
741103 Elektryk
711204 Murarz-tynkarz
752205 Stolarz
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cel projektu

Wzrost kwalifikacji zawodowych u co najmniej 90% uczestników projektu z grupy docelowej tj. 150 pracujących osób powyżej 25 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach (do ISCED3) z terenu Wielkopolski zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji w tym nie mniej niż : 27 Kobiet,30 osób z terenów wiejskich, 8 osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kursami kończącymi się egzaminem czeladniczym i mistrzowskim w zawodzie – w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym/branżach strategicznych dla regionu-WLKP i uzyskaniem tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie przez co najmniej 90% opisanych powyżej uczestników projektu tj: 135 osób 25+ oraz nabycie dodatkowych uprawnień przez co najmniej 45 osób z grupy docelowej do 30.09.2018 r.

Uczestnicy

GRUPA DOCELOWA:

60 uczniów w tym nie mniej niż 35 Kobiet uczących się w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie-Wielkopolska – uczący się w kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficznych oraz Technik Organizacji Reklamy – zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę nabycia kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia zawodowego

Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego

Cel Projektu

Podniesienie szans na rynku pracy 60 uczniów w tym co najmniej 35 kobiet z Technikum nr 2 (Technik Cyfrowych Procesów Graficznych oraz Technik Organizacji Reklamy) w Zespole Szkół Technicznych im H. Cegielskiego w Śremie (Wielkopolska) – szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – poprzez kompleksowe wsparcie uczniów tj. :

  • realizację kursów zawodowych i staży zawodowych we współpracy z pracodawcami,

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli kształcenia zawodowego,

  • doposażenie pracowni szkolnej w zakresie zawodu deficytowego na powiatowym rynku pracy,

w terminie do 30.06.2018 r.